Skip to main content

Ag freagairt go mear

Ag Cúnamh Éireann, cinntímid go bhfuilimid ullmhaithe chun freagairt go mear agus go héifeachtach do ghéarchéimeanna daonnúla.

Ár bhfreagairt i mbun gnímh

Maraíodh breis is 230,000 duine sa chrith talún a bhuail Háítí i mí Eanáir 2010. Scriosadh go leor de phríomhchathair Háítí, Port-au-Prince, agus fágadh 1.5 milliún duine gan teach gan áras.

Thug Cúnamh Éireann freagairt le soláthairtí éigeandála uisce, foscaí agus trealamh sláintíochta; rudaí a raibh gá leo ionas nach bhfaigheadh aon duine eile bás. Chabhraigh na soláthairtí sin le níos mó ná 12,000 teaghlach. 

Chuaigh pearsanra oilte as Éirinn chomh fada leis na háiteanna ba mheasa a bhí buailte. Thugamar maoiniú riachtanach dár gcomhpháirtithe a bhí ag obair i Háítí chun freastal ar na riachtanais a bhí ag an am ag na fir, mná agus leanaí ar chuir an crith talún isteach orthu. Táimid fós ag obair le comhpháirtithe inniu leis an bpróiseas fada athshlánaithe.

Ó shin i leith, thugamar freagairt ar thuilte móra sa Phacastáin agus ar ghéarchéimeanna móra bia i gCorn na hAfraice  agus ar riachtanais dhaonnúla leanúnacha sa tSúdáin.

In 2012, thacaíomar le hobair comhpháirtithe chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais a bhí ag daoine a bhí sáite i gcoimhlint in áiteanna amhail Poblacht Dhaonlathach an Chongó (DRC), Gaza agus an tSiria. 

Ár dTionscnamh Mearfhreagartha

Táimid in ann freagairt go tapa agus go héifeachtach i Háítí agus do ghéarchéimeanna eile toisc go bhfuil Tionscnamh Mearfhreagartha speisialta i bhfeidhm againn, mar fhreagairt ar an éileamh méadaithe atá ar chúnamh éifeachtach éigeandála.

Tá stoc soláthairtí daonnúla againn atá réidh le húsáid. Tá siad sin lonnaithe againn roimh ré ag Iostaí Freagartha Daonnúla na NA (UNHRD) timpeall an domhain ónar féidir iad a rochtain go héasca agus a chur ar fáil dóibh siúd a dteastaíonn siad uathu.

Bhunaíomar an Cór Mearfhreagartha, clár daoine ard-oilte lena n-áirítear Óglaigh na hÉireann, agus daoine ó na hearnálacha poiblí agus príobháideacha, agus is féidir iad a imscaradh in achar gearr chun cuidiú le hiarracht faoisimh éigeandála.

Cuireann an Tionscnamh Mearfhreagartha lenár gcumas cuidiú leo sin is mó gátar. Cothaítear leis na scileanna, an taithí agus na hacmhainní atá ar fáil dúinn mar náisiún chun freagairt d’éigeandálaí daonnúla.

Faigheann an tionscnamh inspioráid ón gcreidiúint go gcaithfidh deontóirí ar nós na hÉireann a bheith in ann cúnamh díreach a thabhairt d’éigeandálaí a tharlaíonn go tobann. D’fhorbraíomar an Tionscnamh toisc gur aithníomar go raibh bearnaí sa chóras cabhair dhaonnúil reatha agus bhíomar ag iarraidh a bheidh ullmhaithe freagairt go tapa agus go héifeachtach d’aon ghéarchéimeanna amach anseo.

Caithfidh deontóirí ar nós na hÉireann a bheith in ann cúnamh díreach a thabhairt d’éigeandálaí a tharlaíonn go tobann.

Ag cur ar chumas ár gcomhpháirtithe freagairt go tapa

I dtréimhsí géarchéime, is iad ár nEagraíochtaí Neamhrialtasacha agus ár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta  atá i láthair ar an talamh na daoine a bhfuil eolas acu ar an gcás go háitiúil, a bhfuil blianta fada taithí acu, a thuigeann cad a theastaíonn agus atá in ann gníomhú go tapa.

Thar na mblianta, d’fhorbraíomar caidrimh láidre leis na comhpháirtithe, agus tá difríocht mhór á déanamh againn agus muid ag obair le chéile. Trí scéimeanna maoinithe a dearadh go speisialta, táimid ag tacú lenár ngníomhaireachtaí comhpháirtíochta chun an cumas atá acu dul i ngleic le géarchéimeanna go tapa agus ar an mbealach is éifeachtaí a fheabhsú.

Ag foghlaim ónár dtaithí

Bíonn treoir ag na rudaí a dhéanaimid i gcónaí ag príomhluachanna na daonnachta, na neamhchlaontachta, na neodrachta agus an neamhspleáchais, mar a imlínítear sa tionscnamh um Dheonaíocht Mhaith Dhaonnúil (GHD). Mar sin féin, táimid seasta ag foghlaim ónár dtaithí ar an talamh, idir a bheith i mbun monatóireachta ar ár n-iarrachtaí agus ó thaighde ceannródaíoch. 

Ár maoiniú Éigeandála agus Téarnaimh

Foghlaim faoinár scéimeanna maoinithe Éigeandála agus Téarnaimh agus iad ag tacú le daoine bochta i ngéarchéimeanna.