DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Ceannaireacht agus Rialachas maidir leis an athrú aeráide

Oibrímid le príomhinstitiúidí lena chinntiú go gcuirtear na riachtanais a bhíonn ag daoine agus ag pobail bhochta san áireamh i mbeartais náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhfuil sé mar aidhm leo forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn. 

Is ábhar imní é inbhuanaitheacht an chomhshaoil

Is fadhbanna domhanda iad an t-athrú aeráide agus díghrádú an chomhshaoil óna dteastaíonn réiteach domhanda go práinneach. Mura ndéanfar laghdú uaillmhianach ar astaíochtaí gáis cheaptha teasa, beidh tionchar níos mó agus níos mó ag éifeachtaí an athraithe aeráide ar shaol na bpobal is boichte sna tíortha is lú forbairt.

Bíonn tionchar ag guaiseacha comhshaoil mar thruailliú agus ag feiniméan comhshaoil a bhaineann leis an aeráid ar phobail bhochta toisc go dtarlaíonn triomach dá mbarr, go dteipeann ar bharra agus go dtarlaíonn patrúin bháistí mhírialta.

In 1997, shínigh go leor tíortha forbartha, lena n-áirítear Éire, Prótacal Kyoto, ina leagtar amach spriocanna soiléire chun laghdú a dhéanamh ar astaíochtaí gáis cheaptha teasa.

Rachaidh na spriocanna sin in éag ag deireadh 2012 agus tá sé mar phríomhchuspóir anois ag an bpobal idirnáisiúnta comhaontú domhanda maidir le haeráid a aontú a bheidh ceangailteach de réir dlí.

Ár bhfreagairt

Go hidirnáisiúnta, táimid ar son díriú ar fhorbairt inbhuanaithe agus oiriúnú don aeráid ar mhaithe leis na tíortha is lú forbairt ar domhan.

Ag obair leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, bímid gníomhach i gcainteanna idirnáisiúnta ábhartha, ina bhféachtar le comhaontú domhanda maidir le haeráid a aontú a bheidh ceangailteach de réir dlí.

Bímid ag díriú go príomha ar na saincheisteanna is ábhartha do na riachtanais atá ag daoine agus ag pobail bhochta i dtíortha i mbéal forbartha.

Is saincheisteanna lárnacha iad coinníollacha comhshaoil agus an tionchar atá ag an athrú aeráide sa chomhrac domhanda in aghaidh an ocrais.

Cinntiú go bhfuil slándáil bia agus cothaithe ar an gclár oibre

Ag Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Fhorbairt Inbhuanaithe 2012 (Rio +20), agus muid ag obair leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, bhí ról lárnach againn ar a chinntiú go raibh slándáil bia agus cothaithe go hard ar an gclár oibre. Tá sé sin amhlaidh toisc go gcreidimid gur saincheisteanna lárnacha iad coinníollacha comhshaoil agus an tionchar atá ag an athrú aeráide sa chomhrac domhanda in aghaidh an ocrais.

Táimid rannpháirteach i bpróiseas an chreata forbartha iar-2015, agus oibreoimid lena chinntiú go n-aithnítear ocras agus dúshláin chomhshaoil agus an athraithe aeráide agus go dtugtar aghaidh orthu ar bhealach comhsheasmhach agus comhtháite i gcainteanna beartais ar Spriocanna Forbartha na Mílaoise agus ar Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDG).  

Ár dtiomantas don athrú aeráide 

Táimid rannpháirteach go gníomhach i bpróiseas cainteanna Chreatchoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC) atá ag dul ar aghaidh i gcónaí. Dírímid ar shaincheisteanna a bhaineann leis na tíortha is lú forbairt agus is ábhartha dóibh. 

Táthar ag obair sa phróiseas i dtreo comhaontú cuimsitheach domhanda a thabharfar i gcrích faoi 2015. Táthar ag súil go leagfar amach sa chomhaontú domhanda seo na spriocanna, rialacha agus nósanna imeachta ginearálta i dtreo aghaidh a thabhairt go cothrom ar dhúshlán an athraithe aeráide.

Cinntiú go n-éistfear leis na tíortha i mbéal forbartha

Ní mór ionadaíocht a bheith ag tíortha i mbéal forbartha ó líon dóthanach idirbheartaithe d’fhonn a chinntiú go gcloistear a gcuid tosaíochtaí náisiúnta. Tacaímid le rannpháirtíocht toscairí ó thíortha i mbéal forbartha ag cainteanna idirnáisiúnta.

Ár nUachtaránacht ar an AE a úsáid chun dul chun cinn a bhrú chun cinn

In 2013, beidh deiseanna breise againn le hUachtaránacht na hÉireann ar an AE saincheisteanna comhshaoil a chur chun cinn inár n-obair forbartha agus oibriú le príomhphróisis chomhshaoil.  Beidh comhdháil idirnáisiúnta ar Ocras, Cothú agus Ceartas Aeráide ar siúl i mBaile Átha Cliath in Aibreán 2013.