Fianáin ar láithreán Gréasáin Chúnamh Éireann

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.”

Forbhreathnú ar an gComhshaol agus ar an Athrú Aeráide

Tá sé de chumas ag an athrú aeráide agus ag díghrádú an chomhshaoil i dtíortha i mbéal forbartha 90 milliún duine a fhágáil beo bocht faoin mbliain 2050. Táimid ag tacú le pobail bhochta dul in oiriúint agus a bheith in ann déileáil níos fearr leis na dúshláin seo.

Tá tionchar ag an athrú aeráide ar dhaoine bochta

Tá tionchar níos géire ag an athrú aeráide agus ag an díghrádú comhshaoil sna tíortha bochta agus i measc na bpobal bocht, rud a bhaineann tuilleadh óna gcumas an bhochtaineacht a chaitheamh uathu. 

Baol do tháirgeadh talmhaíochta

Tá dálaí comhshaoil atá ag athrú go tobann ag baint an bhoinn d'fhreagairt an phobail idirnáisiúnta ar mhórdhúshláin dhomhanda mar slándáil an tsoláthair bhia. Níl a ndóthain bia le hithe ag beagnach billiún duine sa domhan.

Tá táirgeadh talmhaíochta, lena n-áirítear rochtain ar bhia, i mbaol in go leor tíortha i mbéal forbartha mar gheall ar an athrú aeráide, fás ar an daonra agus róshaothrú na talún. Mar shampla, tá teip na mbarr agus patrúin bháistí mhírialta ag cur isteach ar chumas na ndaoine bochta a slí mhaireachtála a choinneáil.

An t-ualach ag titim ar mhná faoin tuath

Bíonn éifeacht dhíréireach ag tionchar an athraithe aeráide ar mhná agus ar chailíní. Go háirithe, bíonn tionchar aige ar mhná amuigh faoin tuath i dtíortha i mbéal forbartha, atá freagrach i gcónaí a bheag nó a mhór as bia, uisce agus fuinneamh a fháil le haghaidh cócaireachta agus teasa.

Fágann triomach, dífhoraoisiú agus báisteach thaomach go mbíonn ar mhná oibriú níos crua chun teacht ar a gcuid acmhainní. Mar gheall ar an ualach freagrachta sin, ní bhíonn an oiread ama ag mná le hairgead a shaothrú, oideachas a fháil, nó cúram a thabhairt do theaghlaigh. Cuirtear iallach go rialta ar chailíní an scoil a fhágáil  chun cabhrú lena máithreacha.

Ár bhfreagairt

Mhéadaíomar ár n-iarrachtaí freagairt do dhúshláin chomhshaoil atá os comhair na bpobal is boichte ar domhan. Tugaimid aird faoi leith ar thaithí agus ar riachtanais ban agus cailíní. Ina theannta sin, cuirtear prionsabail maidir le forbairt inbhuanaithe san áireamh inár mbeartais go léir agus inár gclár.  Tá sé sin ag teacht lenár dtiomantas do Sprioc Forbartha na Mílaoise 7, d'fhonn inbhuanaitheacht an chomhshaoil a chinntiú.

Meastar go bhféadfadh an t-athrú aeráide agus díghrádú an chomhshaoil i dtíortha i mbéal forbartha suas le 90 milliún duine a fhágáil beo bocht faoin mbliain 2050.

I gcomhpháirtíocht le raon eagraíochtaí, táimid ag rannchuidiú le baint amach na sprice sin mar seo a leanas: 

Tacú le pobail gníomh a ghlacadh inár dtíortha comhpháirtíochta

Táimid ag obair chun an teacht aniar atá i bpobail leochaileacha a fheabhsú ionas go mbeidh siad in ann dul in oiriúint do dhálaí comhshaoil atá ag athrú agus ag an am céanna gníomh a ghlacadh chun an tionchar diúltach a bheidh aige sin ar a slí mhaireachtála a laghdú.

Ceannaireacht agus rialachas a chur chun cinn

Bainimid leas as ár mballraíocht i bpríomhinstitiúidí idirnáisiúnta lena chinntiú go gcuirtear riachtanais daoine bochta agus na bpobal i dtíortha i mbéal forbartha san áireamh i mbeartais náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhfuil sé mar aidhm leo forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn

Tacú le taighde ar oiriúnú don aeráid agus laghdú riosca

Táimid ag infheistiú i dtaighde ionas go mbeidh tuiscint níos fearr againn ar conas is fearr na dúshláin a bhaineann leis an athrú aeráide a chomhlíonadh, na hidirnaisc idir é féin agus ábhar imní eile maidir le cúrsaí forbartha, go háirithe ocras  agus slándáil an tsoláthair bhia. 

Foghlaim tuilleadh faoin athrú aeráide

Faigh tuilleadh eolais faoi na héifeachtaí atá ag an athrú aeráide ar fud an domhain ón bpríomhchomhlacht idirnáisiúnta ar éifeachtaí an athraithe aeráide, an Painéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (IPCC)