Skip to main content

Gníomhaíocht i leith an Chomhshaoil agus an Athraithe Aeráide i dTíortha Comhpháirtíochta

I ngach ceann dár dtíortha comhpháirtíochta tacaímid le pobail agus le rialtais chun beart a dhéanamh le dul i ngleic le tionchar an athraithe aeráide agus dhíghrádú an chomhshaoil.

Tá tionchar difriúil ag an athrú aeráide ar na pobail i ngach ceann dár dtíortha comhpháirtíochta. Sna samplaí seo a leanas, feictear an chaoi a bhfuilimid ag tacú le pobail agus le rialtais chun beart a dhéanamh de réir riachtanais an chomhthéacs áitiúil:

 • An Mósaimbíc: Cabhrú chun triomach agus tuillte a mhaolú
 • An Mhaláiv: Éagsúlacht na mbarr a fheabhsú
 • Uganda: Tacú le pobail thréadacha dul in oiriúint
 • Leosóta: Tá difear á dhéanamh mar gheall ar ghairdíní i bhfoirm poll eochrach
 • An Tansáin: Tacú le barra atá frithsheasmhach in aghaidh triomaigh
 • An tSaimbia: Rochtain níos fearr ar uisce óil slán
 • An Aetóip: Caomhnú talún a chur chun cinn
 • Vítneam: Tionscnaimh chun rioscaí tubaiste a laghdú
 • An Afraic Theas: Seirbhísí uisce agus sláintíochta a fheabhsú
 • Siarra Leon: Dífhoraoisiú a chomhrac

Mósaimbíc: Cabhrú chun triomach agus tuillte a mhaolú

Mósaimbíc ar cheann de na tíortha sa domhan is mó atá i mbaol ó thionchar tubaistí nádúrtha agus an athraithe aeráide. Le 10 mbliana anuas, tá méadú suntasach tagtha ar an aimsir chrua i Mósaimbíc.

Mar thoradh ar an athrú aeráide, beidh nochtadh na tíre ar thubaistí nádúrtha ag méadú i gcónaí sna 20 bliain atá le teacht, agus is dócha go mbeidh leibhéil na mara ag ardú, triomaigh, cioclóin agus tuilte ar na héifeachtaí is mó. 

Tugaimid tacaíocht do Chlár Tacaíochta Talmhaíochta Rialtas Mhósaimbíc do thionscnaimh chun dul in oiriúint do na dálaí aimsire atá ag athrú de bharr an athraithe aeráide.

Táimid ag obair freisin i gCúige Inhambane i ndeisceart Mhósaimbíc, atá tugtha do thuilte agus do thriomach timthriallach atá níos minice agus ag dul in olcas. Tá céatadán ard den daonra ag brath ar thalmhaíocht leorchothaitheach agus ar eastóscadh acmhainní nádúrtha. Bímid ag obair le cabhrú le daoine dul in oiriúint do na dálaí sin trí thacú le:

 • Roinn Uisce Mhósaimbíc chun soláthar uisce agus sláintíocht tuaithe a fheabhsú. Táimid ag tacú le tógáil sistéal chun uisce báistí a bhailiú i bpobail, i scoileanna agus in ospidéil i limistéir atá tugtha do thriomach agus ina bhfuil báisteach íseal
 • Tollphoill a thógáil chun rochtain ar uisce óil slán a fheabhsú. Tógtar iad le caidéil ghrianphainéil chun saolré na bhfoinsí uisce a mhéadú
 • Barra atá frithsheasmhach in aghaidh triomaigh a chur chun cinn
 • Crainn torthaí a athphlandú i scoileanna agus in ospidéil
 • Staidéar ar Bhainistíocht Uisce Comhtháite i gCúige Inhambane

An Mhaláiv: Éagsúlacht na mbarr a fheabhsú

Tá ár gclár sa Mhaláiv dírithe go mór ar an athrú aeráide. Tá sé mar aidhm againn a chinntiú go mbaineann teaghlaigh agus feirmeoirí beaga leas as éagsúlacht agus as táirgeacht barr níos fearr ionas gur féidir le pobail leochaileacha dul in oiriúint do na dálaí atá ag athrú de bharr an athraithe aeráide. I measc na samplaí den obair atá ar bun againn tá:

 • Cineálacha síolta atá frithsheasmhach in aghaidh triomaigh a sholáthar
 • Taighde a dhéanamh ar bharra is féidir a chur in oiriúint do dhálaí comhshaoil atá ag athrú
 • Talmhaíocht chaomhantais (cleachtais talmhaíochta trína gcaomhnaítear an comhshaol) a chur chun cinn
 • An agrafhoraoiseacht a spreagadh, arb é atá ann ná crainn agus toir a úsáid i dteannta a chéile san áit chéanna ina bhfuil barra agus/nó beostoc chun úsáid talún atá níos ilghnéithí, níos inbhuanaithe agus níos brabúsaí a chruthú

Táimid ag tacú chomh maith le teaghlaigh i limistéir atá tugtha do thubaistí sa Mhaláiv ionas go mbeidh siad níos fearr in ann freagairt do thubaistí comhshaoil tobanna nó fadtéarmacha a bhaineann leis an athrú aeráide. 

Tacaímid le pleananna chun rioscaí tubaiste a laghdú i gceantair áirithe agus táimid ag cur le cumas an Rialtais rioscaí a shainaithint ar mhaithe le tionchar na dtubaistí ar na pobail is boichte a laghdú.

Tacaímid freisin le forbairt soirn chócaireachta ghlana atá breosla-éifeachtúil sa Mhaláiv.

Uganda: Tacú le pobail thréadacha dul in oiriúint

Tugaimid tacaíocht do phobal mór tréadach in oirthuaisceart Uganda a bhfuil an t-athrú aeráide agus saincheisteanna comhshaoil eile ag bagairt go mór orthu.

Mar fhreagairt ar an tsaincheist sin, tacaímid le Oxfam International i gcur i bhfeidhm Chlár Tacaíochta Slite Beatha Karamoja.

Chomh maith leis sin i dTuaisceart Uganda, téimid i ngleic le dúshláin an athraithe aeráide trínár bPlean maidir le Síocháin agus Téarnamh agus Forbairt. Tacaímid le gníomhaireacht chúnaimh áitiúil tríd an bplean sin, ag a bhfuil baint dhíreach le freagairtí níos láidre don athrú aeráide agus do shaincheisteanna comhshaoil eile a mholadh. 

Leosóta: Tá difear á dhéanamh mar gheall ar ghairdíní i bhfoirm poll eochrach

Tá Leosóta i mbaol mór ó thionchar an athraithe aeráide. Tacaímid le roinnt clár i Leosóta, a bhfuil sé mar aidhm acu an tionchar sin a mhaolú.

Bímid ag obair le Roinn Uisce Mhósaimbíc chun soláthar uisce agus sláintíocht a fheabhsú i gceantair iargúlta, trína gcuirtear le cumas na bpobal bocht déileáil le tionchar an athraithe aeráide. Tacaímid le suiteáil córais fuinnimh ghréine chun an rochtain ar leictreachais a fheabhsú agus costais reatha sna clinicí sláinte a laghdú.

Tacóimid chomh maith le tógáil gairdíní i bhfoirm poll eochrach, rud a chuireann ar chumas pobal glasraí a fhás i gceantair ina bhfuil ithir mhaith gann. Toisc gur tugadh isteach gairdíní i bhfoirm poll eochrach, tá méadú mór tagtha ar shéasúr fáis na nglasraí, rud a chuireann soláthar leanúnach agus beathúil bia ar fáil do phobail bhochta agus meath ag teacht ar dhálaí comhshaoil.

An Tansáin: Tacaíocht do bharra atá frithsheasmhach in aghaidh triomaigh

I bhfianaise thionchar mór an athraithe aeráide sa Tansáin, tacaímid le hiarracht an Rialtais talmhaíocht chaomhantais agus barra atá frithsheasmhach in aghaidh triomaigh a chur chun cinn, agus uisciú a fheabhsú ar fud na tíre.

Tá tús curtha againn, agus táimid fós ag tacú le ciste le haghaidh eagraíochtaí cúnaimh a thacaíonn le cás na bhfeirmeoirí atá ag gabháil do thógáil agus do thréadaíocht beostoic. Baineadh leas as an gciste sin chun ábhair imní na bhfeirmeoirí tréadacha a bhfuil tionchar ag an athrú aeráide orthu a ardú. 

An tSaimbia: Rochtain níos fearr ar uisce óil slán

Sa tSaimbia, tacaímid le ceithre cheantar tuaithe i gCúige an Tuaiscirt chun pleananna a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, atá dírithe, i measc ceisteanna eile, ar an rochtain ar uisce óil slán a fheabhsú agus an tsláintíocht a fheabhsú.

Tá siad tar éis breathnú freisin ar rochtain ar chineálacha síolta níos fearr a fheabhsú, ar fheirmeoireacht chaomhantais, ar chórais uiscithe fheabhsaithe agus ar ghníomhaíochtaí foraoisithe.

Ina theannta sin, cuirfear ceithre scéim uisce i gcrích, rud a fheabhsóidh rochtain 32,600 duine ar áiseanna uisce níos fearr. 

Tugaimid tacaíocht chomh maith d'aistrithe airgid shóisialta agus do chláir sábhála shóisialta eile, a aithníodh mar bhealach ríthábhachtach le cur le cumas daoine bochta an t-athrú aeráide a sheasamh.

An Aetóip: Caomhnú talún a chur chun cinn

Thacaíomar le gníomhaíocht chomhshaoil i réigiún Tigray san Aetóip, rud a chabhraigh le 7.5 milliún duine a chosaint ar an ocras.

Thacaigh an obair sin le tógáil na mílte ardán agus dambaí beaga, a chaomhnaíonn uisce agus ithir agus a fheabhsaíonn táirgiúlacht na talún, rud a chinntíonn go bhfeabhsaítear barra na bhfeirmeoirí. Bronnadh duais Equator ar an tionscadal ag Comhdháil Rio +20 ar an bhForbairt Inbhuanaithe i Meitheamh 2012.

Vítneam: Tionscnaimh chun rioscaí tubaiste a laghdú

Is é Vítneam an cúigiú tír is mó atá i mbaol ón athrú aeráide sa domhan. Is iad baol an athraithe aeráide agus bainistiú rioscaí tubaiste na clocha is mó ar a phaidrín ó thaobh beartais de.

Tacaímid le tionscnaimh atá bunaithe sa phobal chun rioscaí tubaiste a laghdú amhail ár dtacaíocht do na Náisiúin Aontaithe maidir le beartas a chomhordú idir go leor codanna den tsochaí lena mbaineann agus leis an Rialtas.

Tacaímid le turasóireacht pobail agus le bainistiú inbhuanaithe acmhainní nádúrtha in Anaclann Dúlra Pu Luong. Cuimsítear sa deontas sin oiliúint maidir le ceisteanna comhshaoil agus an athraithe aeráide a sholáthar d'údaráis áitiúla agus do phobail chomh maith le treoirthionscadal a bhaineann le soirn atá breosla-éifeachtúil.

Tacaímid le tionscadal cumhachtaithe comharsanachta Hanoi, a oibríonn le cónaitheoirí uirbeacha i gcodanna den chathair ina bhfuil ioncam íseal.

Is é an aidhm atá ann a ndálaí maireachtála agus riocht na comharsanachta a fheabhsú. I measc na ngníomhartha sin, tá coigilt fuinnimh, coigilt uisce, dramhaíl a laghdú, a bheith ina dtomhaltóirí feasacha agus tithe slána a chruthú.

An Afraic Theas: Seirbhísí uisce agus sláintíochta a fheabhsú

Le blianta beaga anuas, tá Rialtas na hAfraice Theas tar éis dlús a chur lena fhreagairt ar an athrú aeráide. Bhí an cheist i gcroílár an chláir oibre polaitíochta ag deireadh na bliana 2011 nuair a reáchtáladh an 17ú Seisiún de Chomhdháil na bPáirtithe (COP 17) i gCreatchoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Athrú Aeráide in Durban san Afraic Theas. 

I gCúige Limpopo, thacaíomar le bunú LINGO, cuibhreannas sé NGO uisce agus sláintíochta, a chomhoibríonn chun dul i ngleic le seirbhísí uisce agus sláintíochta agus iad a fheabhsú.

I measc na seirbhísí sin, tá bunú gairdíní bia, bailiú baistí a chur chun cinn, úsáid na teicneolaíochta inbhuanaithe, soláthar uisce na sráidbhailte, soláthar na sláintíochta agus agus cur chun cinn an tsláinteachais agus na sláinte.

Siarra Leone: Dífhoraoisiú a chomhrac

Trí Chomhaontas Domhanda um Athrú Aeráide an AE, táimid ag tacú le Clár Comharaíochta na Náisiún Aontaithe madir le hAstuithe ó Dhífhoraoisiú agus ó Dhíghrádú Foraoise a Laghdú i dTíortha i mBéal Forbartha i Siarra Leon 

Léigh tuilleadh faoinár dtíortha comhpháirtíochta

Foghlaim tuilleadh faoin obair a dhéanaimid lenár dtíortha comhpháirtíochta