DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Ár bhFreagairt

Táimid ag cuidiú lenár dtíortha comhpháirtíochta seirbhísí sláinte níos iontaofa agus ar chaighdeán níos fearr a chur ar fáil, seirbhísí a fhreastalaíonn níos fearr ar na riachtanais a bhíonn ag daoine agus ag pobail bhochta, go speisialta mná agus leanaí.

Mosquito nets hang abover beds in a hospital ward

Ar ndóigh braitheann sláinte níos fearr ar oideachas níos fearr, ar uisce agus sláintíocht níos fearr agus cosaint shóisialta níos fearr. 

Agus sin é an fáth a n-oibrímid le haireachtaí sláinte agus le haireachtaí lárnacha eile inár dtíortha comhpháirtíochta, le heagraíochtaí sochaí sibhialta agus leis an earnáil phríobháideach lena chinntiú go bhfaightear freagairt chuimsitheach a mbeidh sláinte níos fearr do chách mar thoradh air.

Toisc go mbíonn dúshláin den chineál céanna le cur díobh ag ár dtíortha comhpháirtíochta go minic, tugaimid tacaíocht d’iarrachtaí réigiúnacha ina gcuirtear foghlaim thrasteorann chun cinn ar mhaithe le seirbhísí sláinte níos fearr.

Oibrímid ar leibhéal domhanda freisin chun oibriú ar son cleachtais níos fearr, chun tacú le taighde agus chun maoiniú a sholáthar d’eagraíochtaí idirnáisiúnta atá ag obair chun bearnaí criticiúla i gcúram sláinte i dtíortha i mbéal forbartha a dhúnadh.

Faigheann ár gcláir agus ár dtacaíocht do chomhpháirtithe treoir ónár mBeartas Sláinte agus dírímid ár n-iarrachtaí ar na tosaíochtaí seo a leanas:

Córais náisiúnta sláinte a láidriú

Tá fíor-thábhacht le córas náisiúnta sláinte atá ag feidhmiú go maith má táimid chun torthaí sláinte níos fearr a bhaint amach do chách. Tá sé mar thosaíocht againn na córais sláinte a láidriú ionas go mbeidh rochtain ag gach duine, lena n-áirítear fir, mná agus leanaí bochta, ar chóir leighis shábháilte, éifeachtach, arna cur ar fáil ag foireann atá sách cáilithe, agus an chóir leighis cheart in úsáid. Oibrímid go dlúth le rialtais chomhpháirtíochta, mar shampla, i Mósaimbícsa Tansáinsan Aetóip, i Leosóta agus sa Libéir, d’fhonn seachadadh seirbhísí sláinte ar ardchaighdeán a thacú agus a láidriú.

Seirbhísí sláinte a fheabhsú do mhná agus do leanaí

Oibrímid chun dul i ngleic le príomhchúiseanna tinnis agus drochshláinte, go mór mór i measc ban agus leanaí. Tacaímid le seirbhísí sláinte máithreachais agus atáirgthe a mbíonn breith clainne níos sábháilte ann dá mbarr. Tacaímid le cláir vacsaínithe agus cothaithe a bhfuil sé d’aidhm acu tús folláin a thabhairt do leanaí. Lárnach do chlár VEID Chúnamh Éireann tá an t-aitheantas gur neamhionannas inscne agus foréigean inscne is cúis leis an bpaindéim VEID/SEIF den chuid is mó. Táimid ag tacú le miocróibicíd a fhorbairt do mhná d’fhonn iad féin a chosaint ó ionfhabhtú VEID.

Galair a chosc agus a chóireáil

Táimid ag obair chun galair a chosc agus a chóireáil lena n-áirítear VEID agus SEIF, eitinn (TB) agus maláire, a mbíonn tionchar millteach acu i gcónaí ar dhaoine atá ag cur fúthu i dtíortha i mbéal forbartha.  Mar shampla, déanaimid infheistíocht i gComhpháirtíochtaí maidir le Forbairt Táirgí ina gcuirtear dlús faoi sheachadadh cóir leighis nua do dhaoine bochta ar mhaithe le maláire agus an eitinn a chóireáil, chomh maith le vacsaíní chun cosaint a thabhairt i gcoinne maláire agus VEID.

Ag tacú le taighde sláinte

Déanaimid infheistíocht i dtaighde ina ndírítear ar phríomhghalair na bochtaineachta; VEID agus SEIF, eitinn agus maláire. Agus tacaímid le cur chuige ina gcinntítear go sroicheann an taighde ar shláinte agus an t-eolas an áit is mó ina bhfuil sé ag teastáil.