Skip to main content

Ár maoiniú Éigeandála agus Téarnaimh

Oibrímid le comhpháirtithe neamhrialtasacha iontaofa, lena bhfuil comhpháirtíocht fadseasmhach, cruthaithe againn, ionas go sroichfidh an cúnamh iad siúd a dteastaíonn cúnamh uathu. Is grúpa lárnach sa phobal daonnúil iad eagraíochtaí neamhrialtasacha náisiúnta agus idirnáisiúnta, go háirithe maidir le cur i bhfeidhm oibríochtaí faoisimh ar an talamh. Mar thoradh air sin, chuaigh beagnach 25% de mhaoiniú éigeandála Chúnamh Éireann trí eagraíochtaí neamhrialtasacha in 2011.  

  • An Ciste um Chabhair Dhaonnúil Éigeandála
  • Ciste um Ullmhacht d’Éigeandála agus um Théarnamh
  • Scéim Chiste Práinfhreagartha na Náisiún Aontaithe
  • Ár gcomhpháirtithe neamhrialtasacha

An Ciste um Chabhair Dhaonnúil Éigeandála

An Ciste um Chabhair Dhaonnúil Éigeandála

Céard é maoiniú EHAF?

Tugann ár gCiste um Chabhair Dhaonnúil Éigeandála (EHAF) tacaíocht maoinithe trí roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha Éireannacha agus idirnáisiúnta, d’fhonn beatha a thabhairt slán agus a chosaint i gcás géarchéime.

Dírítear ár dtacaíocht go mór ar na riachtanais is práinní atá ag pobail agus teaghlaigh bhochta lena mbaineann géarchéim dhaonnúil agus torthaí a bhaint amach. 

Is féidir úsáid a bhaint as maoiniú EHAF chun maoiniú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí trína ndéantar cosaint a chur ar fáil do shaoránaigh, agus uisce glan sábháilte, seirbhísí sláintíochta, bia, foscadh, cúram sláinte nó cineálacha eile cabhrach a theastaíonn chun daoine a choinneáil beo a sheachadadh.

Aithnítear an tábhacht a bhaineann le dul i ngleic le próisis forbartha níos fadtéarmaí ar mhaithe le hathrú inbhuanaithe sa tacaíocht a fhaightear trí EHAF.

Cén fáth a gcuirimid maoiniú EHAF ar fáil?

Is é an cuspóir atá le maoiniú EHAF ná teacht chomh fada leo siúd i ngéarchéimeanna a eascraíonn ó éigeandálaí tobanna amhail tuilte nó creathanna talún chomh maith le géarchéimeanna fada a théann chun donais in imeacht ama agus a sheasann ar feadh míonna nó blianta in go leor cásanna.  Sa dá chás, tá gníomhaíochtaí atá maoinithe ag EHAD dírithe den chuid is mó ar idirghabhálacha tarrthála.

Conas a chuirimid cuspóirí beartais i gcrích trí mhaoiniú EHAF?

Cuireann EHAF ar ár gcumas ár gcuspóirí beartais faoin bPáipéar Bán agus ár mBeartas Faoisimh Dhaonnúil 2009 (Humanitarian Relief Policy) (PDF, 543kb) a bhaint amach, maoiniú solúbtha agus tráthúil a sholáthar d'eagraíochtaí áitiúla, Éireannacha agus idirnáisiúnta a léiríonn go soiléir go bhfuil sé de chumas acu cúnamh daonnúil éifeachtach a chur ar fáil ar bhealach a fhreagraíonn do riachtanais áitiúla agus a chloíonn le prionsabail dhaonnúla. 

Ciste um Ullmhacht d’Éigeandála agus um Théarnamh

Ciste um Ullmhacht d’Éigeandála agus um Théarnamh Iar-Éigeandála

Céard é maoiniú EPPR?

Tacaíonn an Ciste um Ullmhacht d’Éigeandálaí agus um Théarnamh Iar-Éigeandála (EPPR) le hidirghabhálacha atá deartha chun cabhrú le daoine leochaileacha a saol agus a slí bheatha a chur ar bun in athuair tar éis éigeandála.

Go hiondúil, bíonn rannpháirtíocht meántéarmach go fadtéarmach ag teastáil ar an talamh i gcás clár arna maoiniú ag EPPR, agus d’fhéadfaí go gcuimseofaí gníomhaíochtaí amhail táirgeadh bia, tógáil acmhainne pobail, buantithíocht, atógáil bonneagair, nó cuimsiú sóisialta.

Tá an ciste EPPR deartha freisin chun tacú le gníomhaíochtaí chun baol tubaiste ar leith a chosc, a mhaolú nó a laghdú, chun go mbeidh pobail níos fearr in ann teacht chucu féin i gcás tubaistí amach anseo i gcás nach féidir iad sin a chorprú i gcláir forbartha níos fadtéarmaí.

Cén fáth a gcuirimid maoiniú EPPR ar fáil?

Tá méadú ag teacht ar líon agus ar mhinicíocht tubaistí amhail tuilte, triomach, sciorradh talún agus crith talún, agus leanfar leis an méadú sin de réir mar a bhíonn an aimsir níos measa mar thoradh ar athrú aeráide agus téamh domhanda. 

Trí thacaíocht EPPR, tacaímid le pobail chun cumas na réigiún atá i mbaol a fheabhsú chun réiteach i gcomhair tubaistí nádúrtha agus seasamh ina gcoinne. 

Tá tacaíocht na Roinne Éigeandála agus Téarnaimh á threorú ag 2005 Hyogo Framework for Action, ina gcuirtear treoirphlean domhanda ar fáil d’iarrachtaí maidir le laghdú rioscaí tubaiste.

Conas a chuirimid cuspóirí beartais i gcrích trí mhaoiniú EPPR?

Aidhm bhunúsach dár dtiomantas bochtaineacht a laghdú ná tabhairt faoi na leochaileachtaí is cúis leis an mbochtaineacht sa gcéad áit.

D’fhonn éifeachtúlacht agus luach ar airgead a bharrfheabhsú, agus teacht aniar ó ghéarchéimeanna a mhéadú, tá gá le hiarrachtaí ar leith chun tuiscint a fháil ar na naisc idir obair dhaonnúil agus fhorbartha.

Tá an nasc idir cúnamh agus forbairt níos fadtéarmaí bunaithe ar an tuiscint gur féidir le forbairt an gá le cúnamh éigeandála a laghdú agus gur féidir le cúnamh níos fearr cur le forbairt inbhuanaithe.

Dá bhrí sin, táimid ag obair go láidir chun caighdeán agus éifeachtacht chúnamh forbartha agus faoiseamh daonnúil araon a fheabhsú. Tá an obair seo á threorú ag an Good Humanitarian Principle ina ndeirtear gur cheart dúinn cúnamh daonnúil a sholáthar ar bhealaí ina dtacaítear le téarnamh agus le forbairt fhadtéarmach, agus ina ndéantar iarracht a chinntiú go dtacaítear, nuair is cuí, le slite beatha inbhuanaithe a chothú agus a thabhairt ar ais agus le haistriú ó chúnamh daonnúil go gníomhaíochtaí téarnaimh agus forbartha.

 

Scéim Chiste Práinfhreagartha na Náisiún Aontaithe

Scéim Chiste Práinnfhreagartha na Náisiún Aontaithe (ERFS)

Céard é maoiniú EFRS?

In 2007, bunaigh Cúnamh Éireann Scéim Chiste Práinnfhreagartha na Náisiún Aontaithe (ERFS) chun cur ar chumas comhpháirtithe neamhrialtasacha roghnaithe lárnacha freagairt thapa, oiriúnach a chur ar fáil do ghéarchéimeanna daonnúla. 

Tá an scéim, a bhraitheann ar an gciste EHAF, dírithe ar na céad seachtainí tar éis tús na héigeandála, nuair a thabhaítear formhór na gcostas a bhaineann leis an gcéim freagartha tosaigh don ghníomhaireacht. 

Ní mór do ghníomhaireachtaí caidreamh fadbhunaithe maoinithe a bheith acu le Cúnamh Éireann maidir le freagairt dhaonnúil thobann.

Thairis sin, ní mór do ghníomhaireachtaí ar iarratasóirí iad an méid seo a leanas a léiriú:

  • taithí agus cuntas teiste rathúil maidir le seachadadh éifeachtach agus éifeachtúil chúnamh éigeandála
  • go ndéanfar an cúnamh sin a leithdháileadh go neamhchlaonta agus ar bhonn gátair
  • go bhfuil sé d’údarás dlíthiúil acu feidhmiú sa tír atá i gceist.

Tá ocht ngníomhaireacht atá rannpháirteach sa scéim ERFS faoi láthair: Concern, Goal, MSF, Trócaire, Christian Aid Ireland, Plan Ireland World Vision Ireland agus Oxfam Ireland.

Cén fáth a gcuirimid maoiniú ERFS ar fáil?

Tá an ERFS ann ionas go sroichimid iad siúd atá i ngátar láithreach. Nuair a tharlaíonn éigeandáil thobann, bíonn gach uair an chloig riachtanach.

Cuireann an scéim seo méid sainithe maoinithe ar fáil d’eagraíochtaí neamhrialtasacha rannpháirtíochta roimh ré. Cuireann sé sin ar a gcumas freagairt láithreach do ghéarchéim thobann trí rochtain a fháil ar na cistí cúltaca seo.

Cuireann sé am ar fáil freisin chun measúnú tapa a dhéanamh ar ghátar (lena n-áirítear i gcomhar le comhpháirtithe eile) agus freagairt thapa, oiriúnach do ghátar a aithnítear.

Agus cuireann sé am ar fáil chun na chéad chéimeanna eile a mheas, mar shampla ar cheart clár freagraí ar scála mór agus níos fadtéarmaí a fhorbairt agus/nó iarratas níos substaintí a dhéanamh ar mhaoiniú ó Chúnamh Éireann nó ó dheontóirí eile.

Conas a chuirimid cuspóirí beartais i gcrích trí mhaoiniú ERFS?

Bunaíodh Scéim Chiste Práinnfhreagartha na Náisiún Aontaithe mar chuid dár n-iarrachtaí prionsabail Good Humanitarian Donorship (GHD) a chur i bhfeidhm.

Athdheimhnítear ár dtiomantais faoin bPáipéar Bán ar Chúnamh Éireann go soláthróimid maoiniú solúbtha agus tráthúil d'eagraíochtaí áitiúla, Éireannacha agus idirnáisiúnta a léiríonn go soiléir go bhfuil sé de chumas acu cúnamh daonnúil éifeachtach a chur ar fáil ar bhealach a fhreagraíonn do riachtanais áitiúla agus a chloíonn le prionsabail dhaonnúla. 

Ár gcomhpháirtithe neamhrialtasacha

Ár gcomhpháirtithe neamhrialtasacha

Trínár gcistí EHAF agus EPPR, chomh maith le Scéim Chiste Práinnfhreagartha na Náisiún Aontaithe, sroicheann Cúnamh Éireann na daoine ag a bhfuil géarghá le cabhair dhaonnúil go héifeachtúil agus go tapa. In 2012, d’oibríomar leis na comhpháirtithe neamhrialtasacha a leanas:

EHAF 2012

Concern

€2,430,000

Christian Aid Ireland

€550,000

GOAL

€1,850,000

Médecins Sans Frontières

€900,000

Oxfam Ireland

€1,220,000

Plan Ireland

€800,000

Trócaire

€1,990,000

 

EPPR 2012

ALNAP

€75,000

Assessment Capacities Project (Norwegian Refugee Council)

€50,000

Concern

€5,000

Concern Universal

€250,000

Consortium of British Humanitarian Agencies

€65,000

Emergency Nutrition Network

€30,000

Feinstein International Center

€75,000

Halo Trust

€1,637,739

Haven

€250,000

Humanitarian Accountability Partnership

€70,000

Humanitarian Policy Group

€125,000

People in Aid

€30,000

Plan Ireland

€657,220

Soul of Haiti

€200,000

The Sphere Project

€125,000

World Vision

€1,120,000

               

ERFS 2012

Concern

€400,000

GOAL

€400,000

Plan Ireland

€100,000

Trócaire

€400,000

World Vision

€100,000

Emergency and Recovery Funding

To find out more about how we channelled our Emergency and Recovery funding, see Annex 13 of our 2013 Annual Report