Skip to main content

Forbhreathnú ar an tSochaí Shibhialta

Oibríonn Cúnamh Éireann i ndlúthpháirtíocht le hEagraíochtaí na Sochaí Sibhialta (ESSanna) a chabhraíonn go mór le díothú na bochtaineachta, an ocrais, agus shárú chearta an duine. Ós rud é go mbíonn na heagraíochtaí sin ag obair ar leibhéal an phobail, bíonn sé ar a gcumas tathant ar son na bpobal áitiúil chun go mbeidh na pobail sin in ann páirt a ghlacadh ina gcuid forbartha féin, agus iad a chumasú chuige sin. Leithdháileadh beagnach €168 milliún in 2011 (nó 25%) den bhuiséad iomlán le haghaidh cúnamh thar lear d’obair eagraíochtaí sochaí sibhialta i níos mó ná 80 tír i mbéal forbartha ar fud an domhain.

Cad is sochaí shibhialta ann?

Meastar gurb ionann an tsochaí shibhialta agus an spás sin idir an teaghlach agus an Stát. Is é sin an spás inar féidir le saoránaigh seirbhísí a chur ar fáil nó a thathant go gcuirfí ar fáil iad más rud é nach bhfuil an Stát ag comhlíonadh a phríomhdhualgais maidir le seirbhísí riachtanacha a chur ar fáil.

Bímid ag obair le raon leathan ESSanna, lena n-airítear roinnt gníomhaithe éagsúla a bhfuil a róil agus a sainorduithe féin acu. Cé go bhfuilimid dírithe go príomha ar eagraíochtaí neamhrialtasacha (NGOanna), tacaímid freisin le hobair ghrúpaí agus chumann, mar iad seo a leanas:

 • ceardchumainn
 • cumainn ghairmiúla
 • eagraíochtaí pobalbhunaithe
 • eagraíochtaí bunaithe ar chreideamh agus misinéirí
 • gluaiseachtaí agus líonraí sóisialta
 • na meáin
 • lucht an léinn

Cén fáth a mbímid ag obair le hEagraíochtaí na Sochaí Sibhialta?

Tá an obair a dhéanann ESSanna tábhachtach ann féin agus déanann sí comhlánú riachtanach ar obair na rialtas comhpháirtíochta agus na n-eagraíochtaí iltaobhacha.  

Sa chlár forbartha thar lear, aithnímid gurb é an stát atá freagrach go príomha as na seirbhísí a chur ar fáil ach go bhfuil ról tábhachtach ag ESSanna lena chinntiú go mbeidh guth na ndaoine bochta le cloisteáil agus go mbeidh páirt acu sa chinnteoireacht.

Call out quote:  Bíonn ról tábhachtach ag ESSanna lena chinntiú go mbeidh guth na ndaoine bochta le cloisteáil agus go mbeidh páirt acu sa chinnteoireacht.

D’fhéadfadh sé tarlú go gcuirfí seirbhísí níos fearr ar fáil agus go ndéanfaí fíorfheabhsuithe ar shaol na ndaoine sin de thoradh na rannpháirtíochta sin, lena n-áirítear cur chun cinn agus cosaint a gcearta daonna. Tá ár dtacaíocht don tsochaí shibhialta dírithe ar chomhpháirtíocht a spreagadh agus a chur chun cinn idir an rialtas agus an tsochaí shibhialta agus táimid faoi threoir ag Civil Society Policy (PDF, 428kb).  Is iad príomhchuspóirí an bheartais sin tacú leis na nithe seo a leanas:

 • timpeallacht shábháilte chumasaithe ina bhfuil sé ar chumas na sochaí sibhialta forbairt agus feidhmiú
 • timpeallacht ina mbeidh eagraíochtaí na sochaí sibhialta in ann cuntas a éileamh ar institiúidí an Stáit faoina bhfuil déanta acu chun caighdeán níos fearr agus rochtain níos fearr a sholáthar ar fhaisnéis agus ar sheirbhísí, chomh maith le breis trédhearcachta
 •  timpeallacht ina dtacóidh eagraíochtaí na sochaí sibhialta leis na baill is boichte sa tsochaí le bheith rannpháirteach sa gheilleagar agus seirbhísí ardchaighdeáin a fháil
 • timpeallacht ina gcuirfidh eagraíochtaí na sochaí sibhialta ar fud an domhain agus ina tíortha féin, forbairt, cearta an duine agus ceartas sóisialta chun cinn

Cén chaoi a dtugaimid tacaíocht d'obair eagraíochtaí sochaí sibhialta (ESSanna)?

Tacaíonn Cúnamh Éireann le ESSanna atá ag obair ar an leibhéal idirnáisiúnta, náisiúnta agus ar leibhéal an phobail ina lán earnálacha lena n-áirítear rialachas, sláinte, oideachas, talmhaíocht, comhionannas inscne, míchumas agus cearta an duine. Déanann siad é sin den chuid is mó san Afraic fho-Shahárach (féach Anailís ar Scéimeanna Maoiniúcháin na Sochaí Sibhialta de réir Earnála - Iarscríbhinn 17, Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann (PDF, 8.2 MB)). Tá roinnt bealaí againn chun é sin a dhéanamh:

Trínár gcláir tíre

Agus muid ag seachadadh ár bpleananna straitéise tíre inár dtíortha comhpháirtíochta, dtugtar tacaíocht do ESSanna chun cuntasacht a chur chun cinn, agus leas a bhaint as cur chuige nuálach agus abhcóideacht ar bhonn píolótach. 

Trí Ambasáidí na hÉireann

Cuirtear maoiniú ar fáil do thionscadail bheaga forbartha a chuireann ESSanna áitiúla i gcrích i líon teoranta tíortha i mbéal forbartha nach príomhthíortha comhpháirtíochta iad.

Trí Cheanncheathrú Chúnamh Éireann

Tá maoiniú suntasach ar fáil d’eagraíochtaí neamhrialtasacha, idir eagraíochtaí Éireannacha agus idirnáisiúnta, le haghaidh a gcuid oibre ar mhaithe le cearta an duine, obair éigeandála, obair réitithe coimhlinte, agus obair forbartha fadtéarmaí, chomh maith le maoiniú d’oideachas forbartha agus do thionscnaimh feasachta poiblí.

Chuir Cúnamh Éireann €95 milliún ar fáil in 2011 dár gcomhpháirtithe sochaí sibhialta ar mhaithe le forbairt fhadtéarmach trí roinnt sruthanna maoinithe.

Léigh tuilleadh faoi Mhaoiniú na Sochaí Sibhialta

Féach Iarscríbhinn 18 de Thuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann (PDF, 8.2 MB) le haghaidh liosta de na heagraíochtaí a fuair maoiniú trí phríomhscéimeanna maoinithe na sochaí sibhialta atá á reáchtáil ag Ceanncheathrú Chúnamh Éireann.