DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Maoiniú do Thionscadail na Sochaí Sibhialta

Cuireann Cúnamh Éireann maoiniú, ar a dtugtar Ciste na Sochaí Sibhialta, ar fáil do thionscadail trí bhabhta bliantúil deontais iomaíoch d’eagraíochtaí neamhrialtasacha atá gafa le hobair forbartha i réimsí tosaíochta áirithe. Ceadaíodh maoiniú tionscadail do 17 n-eagraíocht neamhrialtasacha in 2012. B’ionann caiteachas ar an gclár in 2012 agus €2.1 milliún.

 • Forbhreathnú
 • Comhpháirtithe tionscadail
 • Iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú
 • Díriú ar thorthaí

Forbhreathnú

Forbhreathnú

Céard é maoiniú tionscadail?

Cuireann maoiniú tionscadail Chúnamh Éireann, ar a dtugtar Ciste na Sochaí Sibhialta, deontais bhliantúla agus ilbhliantúla ar fáil d’eagraíochtaí neamhrialtasacha do thionscadail bheaga agus do thionscadail mheánmhéide i gcuid de na réigiúin is boichte ar domhan. 

Cuireann an deontas seo ar chumas eagraíochtaí neamhrialtasacha tabhairt faoi thionscadail forbartha nuálacha i réimsí éagsúla lena n-áirítear cearta an duine, sláinte, oideachas, inscne, uisce agus sláintíocht, agus slándáil an tsoláthair bhia.

Cén fáth a gcuirimid maoiniú tionscadail ar fáil?

Tacaíonn Ciste na Sochaí Sibhialta le forfheidhmiú Civil Society Policy (PDF, 428KB) agus dírítear go láidir ar thorthaí a bhaint amach do phobail sna háiteanna is boichte ar domhan i ngach idirghabháil.

Cinntíonn Ciste na Sochaí Sibhialta go gcuireann maoiniú forbartha thar lear na hÉireann le tosaíochtaí beartais forbartha sainráite an Rialtais, mar atá leagtha síos sa Pháipéar Bán ar Chúnamh Éireann. Tá athbhreithniú á dhéanamh ar an bPáipéar Bán ar Chúnamh Éireann faoi láthair agus beidh toradh an phróisis athbhreithnithe léirithe sna príomhthosaíochtaí do Chiste na Sochaí Sibhialta in 2013.

Conas a chuirimid cuspóirí beartais i gcrích tríd an deontas tionscadail?

Gach bliain, déantar gairm iomaíoch maoinithe do Chiste na Sochaí Sibhialta. Aithnítear roinnt príomhthosaíochtaí beartais agus déantar gairm tograí chun rannchuidiú leis na tosaíochtaí sin. Ba iad seo a leanas na príomhthosaíochtaí le haghaidh maoinithe in 2012 mar atá leagtha síos i dTreoirlínte 2012 maidir le Maoiniú na Sochaí Sibhialta.

Cearta an Duine: díriú ar chosantóirí chearta an duine a chosaint agus ar idirghabhálacha a láidríonn rannpháirtíocht agus ionadaíocht na mbocht agus na ndaoine imeallaithe i gcóras idirnáisiúnta chearta an duine

Comhionannas Inscne: freagairtí ar fhoréigean inscne agus cosaint ina choinne, agus cumhachtú geilleagrach na mban tuaithe

Oiriúnú don athrú aeráide agus maolú ar an athrú aeráide: céimeanna praiticiúla chun cabhrú le pobail bhochta agus leochaileacha dul in oiriúint don athrú aeráide agus na héifeachtaí dochracha a bhaineann leis a laghdú, lena n-áirítear bearta chun slándáil an tsoláthair bhia a fheabhsú

Comhpháirtithe tionscadail

Comhpháirtithe tionscadail

Cé hiad ár gcomhpháirtithe tionscadail?

Tá 46 comhpháirtí ag Cúnamh Éireann faoi láthair a bhfuil deontas tionscadail á fháil acu.

Ceadaíodh os cionn €2.1 milliún i maoiniú do 17 comhpháirtí in 2012. Ba iad na hiarratasóirí rathúla ná iad siúd a d’fhreastail ar réimsí tosaíochta Chúnamh Éireann, lena n-áirítear cearta an duine, comhionannas inscne agus oiriúnú don athrú aeráide agus maolú ar an athrú aeráide.

Seo a leanas na heagraíochtaí neamhrialtasacha rathúla agus na méideanna deontais a ceadaíodh in 2012:

Eagraíocht

Leithdháileadh maoinithe

Anti-Slavery International

€140,100

Carter Center

€200,000

CBM Ireland

€350,000

ENT Zambia

€29,000

Foundation Nepal

€80,000

Friends in Ireland

€100,000

Habitat for Humanity

€197,930

Health Poverty Action

€194,100

Comhdháil na gCeardchumann

€40,000

Irish Rule of Law International

€40,000

Minority Rights Group International

€200,000

Operation Smile Ireland

€36,600

Power 4 Good

€50,000

UPR Info

€40,000

Value Added in Africa

€78,000

Vita

€350,000

VIVA Ireland

€50,000

 

Iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú

Iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú

Conas iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú tionscadail?

Eisíonn Cúnamh Éireann gairm bhliantúil ar thograí don deontas tionscadail. Foilseofar an chéad ghairm eile ar thograí ar an láithreán Gréasáin seo in am trátha.

Leithdháiltear deontais do thionscadail agus, go ginearálta, is é an tairseach don deontas ná €200,000 in aghaidh na bliana ar feadh suas le trí bliana. Ní mór gach togra a bheith dírithe go láidir ar thorthaí do dhaoine aonair agus do phobail sna háiteanna is boichte ar domhan.

Incháilitheacht

Tá eagraíochtaí neamhrialtasacha a chomhlíonann na critéir a leanas incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú faoi dheontas Chiste na Sochaí Sibhialta:

 • Eagraíochtaí neamhrialtasacha, neamhbhrabúsacha, sochaí sibhialta a bhfuil stádas dlíthiúil acu
 • Eagraíochtaí atá bunaithe in Éirinn nó eagraíochtaí idirnáisiúnta dá dtugtar cuireadh
 • Eagraíochtaí nach bhfuil deontas faoi Chiste na Sochaí Sibhialta á fháil acu faoi láthair
 • Eagraíochtaí a bhfuil uimhir carthanas Éireannach acu ar feadh dhá bhliain ar a laghad roimh dháta an iarratais
 • Eagraíochtaí a bhfuil struchtúr foirmiúil cinnteoireachta bunaithe acu (m.sh. bord iontaobhaithe)
 • Cuntais iniúchta bhliantúla don dá bhliain airgeadais deiridh ar fáil
 • Níl an t-ioncam ó Chúnamh Éireann (go díreach nó go hindíreach) níos mó ná 65% d’ioncam iomlán na heagraíochta
 • Ní mór do na réimsí idirghabhála cloí le sainmhíniú na Stiúrthóireachta um Chomhoibriú Forbartha de chuid na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta maidir le cúnamh forbartha thar lear
 • Ní mór cuntas teiste géilliúlachta a bheith acu maidir le conradh maoinithe Cúnamh Éireann roimhe seo

Iarratas

Níltear ag glacadh le hiarratais ar dheontais tionscadail go dtí go bhfógrófar gairm nua ar thograí. 

Nuair a eiseofar an ghairm ar thograí, iarrfar ar eagraíochtaí a bhfuil sé ar intinn acu togra maidir le maoiniú tionscadail a dhéanamh an méid seo a leanas a sheoladh isteach:

 • léiriú spéise
 • foirm chomhlánaithe de sheicliosta na gcritéar incháilitheachta
 • cuntais iniúchta don dá bhliain seo caite, lena litir bainistíochta is déanaí óna n-iniúchóir

Ní mheasfar iarratais ó eagraíochtaí nach gcomhlíonann na critéir incháilitheachta thuas go léir. 

Ní mór d’iarratasóirí a mheastar a bheith incháilithe do dheontas ó Chiste na Sochaí Sibhialta foirm iarratais an Chiste a sheoladh isteach ansin. Cuirfear an fhoirm iarratais ar fáil ar an láithreán Gréasáin seo nuair a eiseofar an chéad ghairm ar iarratais eile.

Díriú ar thorthaí

Léigh tuilleadh faoi Mhaoiniú na Sochaí Sibhialta

Féach Iarscríbhinn 18 de Thuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann (PDF, 8.2 MB) le haghaidh liosta de na heagraíochtaí a fuair maoiniú trí phríomhscéimeanna maoinithe na sochaí sibhialta atá á reáchtáil ag Ceanncheathrú Chúnamh Éireann.