Maoiniú Cláir na Sochaí Sibhialta

Tá cruthaithe go maith ag Cúnamh Éireann maidir le tacaíocht cláir ilbhliantúil a chur ar fáil d’eagraíochtaí neamhrialtasacha roghnaithe as Éirinn trí shraitheanna maoinithe éagsúla.  In 2011, tugadh cuireadh do roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha comhpháirtíochta de chuid Chúnamh Éireann a bhí sách mór mar eagraíocht agus a raibh cumas cruthaithe acu deontais a bhainistiú go stuama, iarratas a dhéanamh trí dheontas cláir ilbhliantúil nua. 

Forbhreathnú

Céard é maoiniú cláir?

Is comhshocraíocht comhpháirtíochta atá bunaithe ar fheidhmíocht é ár ndeontas cláir, atá againn le roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha Éireannacha den chuid is mó. Dírítear an deontas seo go mór ar chlárú ardchaighdeáin, tuiscint a fháil ar conas a tharlaíonn athrú dearfach agus torthaí a sheachadadh do theaghlaigh agus do phobail bhochta i dtíortha ina bhfeidhmímid.

Aithnítear leis an deontas cláir an ról atá ag eagraíochtaí neamhrialtasacha Éireannacha ó thaobh dul i ngleic le pobal na hÉireann maidir le saincheisteanna forbartha agus tuiscint agus tiomantas níos fearr a fháil ar chomhoibriú forbartha agus ar shaoránacht dhomhanda.

Cén fáth a gcuirimid maoiniú cláir ar fáil?

Cuireann an deontas cláir ar ár gcumas ár gcuspóirí beartais faoin bPáipéar Bán ar Chúnamh Éireann agus Beartas Chúnamh Éireann i leith na Sochaí Sibhialta 2008 a bhaint amach. Áirítear leis sin an tsochaí shibhialta a spreagadh chun forbairt agus feidhmiú.

Is é aidhm foriomlán an deontais chláir ná tacaíocht a chur ar fáil do chlár oibre ina gcuimseofar raon tíortha agus earnálacha agus ina rannchuideofar chun fíor-athrú a dhéanamh do dhaoine bochta imeallaithe. 

Trí chomhpháirtíochtaí le heagraíochtaí neamhrialtasacha, tacaímid le daoine páirt a ghlacadh i bhforbairt a bpobal agus chun tionchar a imirt ar chinntí a théann i bhfeidhm orthu ar leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta. Léigh forbhreathnú ar chuspóir an deontais chláir. 

Conas a bhainimid amach ár gcuspóirí tríd an deontas cláir

Tá clár oibre gach comhpháirtí eagraíochta neamhrialtasach bunaithe ar a phlean straitéiseach féin agus tá tuiscint shoiléir leagtha síos ann maidir le conas a phleanáiltear tionchar dearfach a sheachadadh do theaghlaigh agus do phobail i dtíortha i mbéal forbartha. 

Cuimsítear obair trí chomhpháirtithe ar leibhéal pobail, ceantair agus náisiúnta ar an gcur chuige lárnach maidir le seachadadh cláir. Cuirtear tacaíocht ar fáil sa deontas cláir i leith réimsí éagsúla, lena n-áirítear:

Slite beatha agus ocras: ocras a chomhrac trí tháirgiúlacht talmhaíochta agus rochtain margaidh níos fearr do na boicht faoin tuath, le hioncam méadaithe mar thoradh air

Uisce agus sláintíocht: obair le pobail chun acmhainní uisce, bonneagar sláintíochta agus cleachtas sláintíochta a fheabhsú agus a bhainistiú

Cumhachtú na mban agus comhionannas inscne: smacht na mban maidir le cinnteoireacht, deiseanna geilleagracha agus rochtain ar sheirbhísí pobail a fheabhsú

Oideachas: oibriú le rialtais chun rollú scoláirí, coinneáil scoláirí agus rátaí críochnaithe scoile a mhéadú agus timpeallacht foghlama dhearfach a chur chun cinn

Sláinte: sláinte máithreacha agus leanaí a fheabhsú agus droch-chothú a laghdú trí oibriú le rialtais chun seirbhísí sláinte a fheabhsú

VEID agus SEIF: scaipeadh VEID agus SEIF a laghdú, agus cabhrú leo siúd atá ionfhabhtaithe/ ar a bhfuil tionchar ag VEID trí idirghabháil coiscthe, maolaithe agus cóireála a fheabhsú

Cearta an duine: a chinntiú go gcosnaítear cosantóirí chearta an duine ó fhoréigean agus ó shárú ar chearta an duine, agus rochtain ar cheartas agus ar chearta an duine a fheabhsú do ghrúpaí leochaileacha

Rialachas: grúpaí imeallaithe agus bochta a chumhachtú chun tionchar a imirt ar chinntí a théann i bhfeidhm orthu ar leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta.

Baol tubaiste a laghdú: teacht aniar phobail maidir le suaití geilleagracha agus comhshaoil agus a gcumas freagairt do thubaistí a fheabhsú. 

Comhpháirtithe an chláir

Cé hiad ár gcomhpháirtithe cláir?

D’éirigh le 18 eagraíocht neamhrialtasach comhpháirtíochta a bhí sách mór mar eagraíocht agus a raibh cumas cruthaithe acu deontais a bhainistiú sa bhabhta nua de dheontais cláir. 

Beidh an timthriall deontais seo i bhfeidhm ó Eanáir 2012 go Nollaig 2015, agus beidh an dáta deiridh ag teacht le dáta deiridh Spriocanna Forbartha na Mílaoise

Tá buiséad deontais cláir €65 milliún ann in 2012. In 2012, rinneadh na leithdháiltí a leanas:

Action Aid Ireland

€877,473

AidLink

€548,398

Camara Education

€244,055

Childfund Ireland

€619,064

Children in Crossfire

€556,252

Christian Aid Ireland

€3,056,288

Concern Worldwide

€19,994,305

Frontline Defenders

€504,394

GOAL

€12,454,185

HelpAge International  

€626,476

Oxfam Ireland

€1,956,738

Plan Ireland

€1,126,054

SERVE

€290,573

Self Help Africa

€2,575,215

Sightsavers

€1,572,908

Trócaire

€15,724,458

VSO Ireland

€531,460

World Vision Ireland

€1,482,820

 

Díriú ar thorthaí

Beidh gach deontas cláir bunaithe ar Mheabhrán Tuisceana agus ar shraith torthaí comhaontaithe. Déantar monatóireacht bhliantúil ar na torthaí sin chun a dheimhniú an bhfuil siad de réir sceidil.

Ina dtuarascáil bhliantúil, leagann comhpháirtithe cláir síos na hathruithe a rinneadh de bharr an mhaoinithe cláir i rith na tréimhse. Luaitear na hathruithe sna comhthéacsanna feidhmiúcháin do chláir na n-eagraíochtaí neamhrialtasacha a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar na torthaí beartaithe sa tuarascáil bhliantúil freisin.

Mar achoimre, cuimsítear ceithre ghné lárnacha i straitéis monatóireachta dheontas cláir Chúnamh Éireann:

  1. Athbhreithniú bliantúil ar na torthaí comhaontaithe
  2. Cruinnithe bliantúla le heagraíochtaí neamhrialtasacha chun measúnú a dhéanamh ar phleananna bliantúla, ar thorthaí athbhreithnithe, ar bhuiséid agus ar chaiteachas
  3. Athbhreithniú ar fhaisnéis eagraíochtúil, airgeadais agus rialachais na gcomhpháirtithe

Monatóireacht ar chláir ar an leibhéal ar a bhfeidhmíonn siad

Léigh tuilleadh faoi mhaoiniú na Sochaí Sibhialta

Féach Iarscríbhinn 18 de Thuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann (PDF, 8.2 MB) le haghaidh liosta de na heagraíochtaí a fuair maoiniú trí phríomhscéimeanna maoinithe na sochaí sibhialta atá á reáchtáil ag Ceanncheathrú Chúnamh Éireann.