Skip to main content

Tacaíocht d'Eagraíochtaí eile na Sochaí Sibhialta

Soláthraíonn Ceanncheathrú Chúnamh Éireann maoiniú do raon eagraíochtaí sochaí sibhialta Éireannacha agus idirnáisiúnta dá gcuid oibre i réimsí tosaíochta ar leith. Tá ionad straitéiseach ag na heagraíochtaí sin laistigh dá n-earnáil chun cabhrú le soláthar ár gcuspóirí beartais i réimse na sochaí sibhialta. 

Misean Cara

Irish Fair Trade Network

Dóchas

Comhlámh

Farm Radio International

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)  

Helen Keller International (HKI)

Development Studies Association, Ireland (DSAI)

Transparency International

Misean Cara

Soláthróimid maoiniú do mhisinéirí trí mheán Misean Cara, cainéal tacaíochta láraithe, oifigiúil an Rialtais d'eagraíochtaí misinéireachta Éireannacha atá ag obair i dtíortha i mbéal forbartha. Dírítear ár gcúnamh ar réimsí amhail cúram sláinte, oideachas, talmhaíocht, síocháin agus ceartas, agus cur chun cinn chearta an duine trí mheán fodheontas do phobail mhisinéireachta. 

Bunaíodh Misean Cara in 2004 agus thugtaí Irish Missionary Resource Service air ar dtús. Is bratchomhlacht eagraíochtaí reiligiúnacha Éireannacha é a phléann le forbairt idirnáisiúnta in os cionn 50 tír san Afraic, san Áise agus i Meiriceá Laidineach. 

Is comhlacht maoinithe é Misean Cara den chuid is mó a riarann agus a dháileann cistí le haghaidh obair forbartha a dhéanann 89 balleagraíocht thar lear. Is minic go bhfuil na háiteanna ina n-oibríonn misinéirí Éireannacha ar na pobail is boichte agus is iargúlta sa domhan forbraíochta.

Tá caidreamh maoinithe Chúnamh Éireann le Misean Cara á rialú ag:

  • plean cláir comhaontaithe
  • Meamram Tuisceana ilbhliantúil (MT)
  • conradh airgeadais bliantúil

Áirítear ar phríomhchuspóirí phlean cláir Mhisean Cara tacú le hobair forbartha na misinéirí, Misean Cara a neartú mar eagraíocht foghlama atá tiomanta do dhea-chleachtas forbartha, agus d'fhorbairt acmhainne na mball agus Mhisean Cara. 

Tá an MT reatha i bhfeidhm ó 2012 go 2013 agus soláthraíodh €32m ar an iomlán laistigh den tréimhse sin (€16 mhilliún in 2012 agus €16 mhilliún in 2011).

Irish Fair Trade Network

Soláthraímid tacaíocht mhaoinithe do tháirgeoirí Fairtrade i dtíortha i mbéal forbartha tríd an Irish Fair Trade Network (IFTN). Tacaíonn maoiniú Rialtas na hÉireann le hobair IFTN ar oideachas forbartha in Éirinn freisin.

Tá dhá chlár Fairtrade á maoiniú ag Cúnamh Éireann faoi láthair, ceann i Meiriceá Láir agus ceann eile in Oirthear na hAfraice. Is iad cuspóirí na gclár sin cabhrú le laghdú na bochtaineachta tríd an ioncam a thuileann feirmeoirí beaga ó dhíol a dtáirgí ar phraghsanna corrthrádála a mhéadú, agus trí rochtain níos fearr ar mhargaí domhanda a mhéadú. 

Féachtar leis an méid seo a leanas a dhéanamh sna cláir:

  • ioncam táirgeoirí talmhaíochta bochta a mhéadú trí tháirgí inbhuanaithe deimhnithe a tháirgeadh agus a dhíol
  • tacú le líon níos mó táirgeoirí ar mhionscála chun caighdeáin inbhuanaithe atá deimhnithe ag Fairtrade agus Utz a chomhlíonadh
  • eagraíochtaí agus táirgeoirí comharchumainn a láidriú trí fhorbairt acmhainne ar leibhéal na bainistíochta 

Tá Cúnamh Éireann ar na deontóirí is mó do Fairtrade tríd an Irish Fairtrade Network (IFTN) agus tá deontais os cionn €20 milliún ceadaithe ó 2002 i leith. In 2012, sholáthair Cúnamh Éireann maoiniú €2.6 milliún do IFTN.

Dóchas

Is cumann ionadaíoch é Dóchas le haghaidh eagraíochtaí neamhrialtasacha Éireannacha (NGOanna) atá ag obair i bhforbairt thar lear. 

Mar bhratchomhlacht, is fóram é Dóchas trínar féidir lena bhalleagraíochtaí ceisteanna forbartha a phlé. Bíonn deis ag eagraíochtaí dul i gcomhairle agus comhordú le chéile trí mheithleacha ar raon ceisteanna forbartha lena n-áirítear gníomh daonnúil, míchumas, slándáil an tsoláthair bhia, VEID agus SEIF agus oideachas forbartha

Tá ról lárnach ag Dóchas freisin ó thaobh caighdeáin dea-chleachtais a fhorbairt san earnáil, áit a mbíonn baill ag foghlaim óna chéile agus ag obair le chéile chun na críche sin.

I measc na gcaighdeán dea-chleachtais a d'fhorbair Dóchas agus a bhaill, áirítear:

Soláthraíonn Dóchas comhairle faoi bheartas agus tugann sé faoi fheachtais tacaíochta agus feasachta ar cheisteanna forbartha in Éirinn agus san AE. Is é ionadaí na hÉireann é ar Struchtúr comhordaithe NGOanna an Aontais Eorpaigh, CONCORD.

Tá ár gcaidreamh maoinithe le Dóchas faoi rialú ag Meabhrán Tuisceana (MT), ina leagtar amach go soiléir ár dtosaíochtaí comhpháirtíochta agus comhroinnte. Ar na tosaíochtaí comhroinnte sin, tá, foghlaim agus comhoibriú i measc bhaill Dóchas a éascú, caighdeáin dea-chleachtais a fhorbairt san earnáil forbartha agus féachaint chuige go gcoimeádtar ardleibhéil chuntasachta agus follasachta, mar shampla sa chur chuige comhpháirtíochta agus i dtuairisciú airgeadais.

Tá an MT reatha i bhfeidhm ó 2011 go 2014 agus soláthrófar thart ar €1 mhilliún sa tréimhse sin. Thug Cúnamh Éireann €250,000 do Dóchas in 2012.

Comhlámh

Is eagraíocht ballraíochta é Comhlámh a chuireann dea-chleachtas chun cinn i saorálaíocht idirnáisiúnta. De ghnáth is oibrithe forbartha nó saorálaithe atá tagtha abhaile iad na baill.

Tugann Comhlámh eolas agus comhairle do dhaoine ar spéis leo oibriú go deonach thar lear. Soláthraíonn sé oiliúint agus seirbhísí tacaíochta do shaorálaithe roimh dóibh obair thar lear agus ina diaidh freisin.

Oibríonn Comhlámh, a bunaíodh in 1975, go dlúth le gníomhaireachtaí seolta saorálaithe le cabhrú leo caighdeáin cháilíochta a chomhlíonadh. Déanann sé é sin trí mhonatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi ina gcuirtear Cód Dea-Chleachtais Chomhlámh d'Eagraíochtaí Seolta Saorálaithe agus Cairt Saorálaíochta do shaorálaithe i bhfeidhm. 

Tá Cód Dea-Chleachtais Chomhlámh agus an Chairt Saorálaíochta araon dírithe ar a chinntiú go mbíonn dea-thionchar ag an tsaorálaíocht idirnáisiúnta ar an saorálaí, ar an tionscadal agus ar an bpobal aíochta agus ar an ngníomhaireacht seolta saorálaithe.

Tá ár gcaidreamh maoinithe le Comhlámh faoi rialú ag Meabhrán Tuisceana (MT), ina leagtar amach go soiléir an chomhpháirtíocht idir an dá eagraíocht agus na comhchuspóirí. 

Áirítear ar na cuspóirí sin seirbhísí eolais agus tacaíochta a chur ar fáil do shaorálaithe agus d'oibrithe forbartha atá tagtha abhaile, monatóireacht a dhéanamh ar an gCód Cleachtais agus tabhairt faoi thaighde agus anailís ar an earnáil saorálaíochta idirnáisiúnta.

Tá an MT reatha i bhfeidhm ó 2012 go 2013. Thug Cúnamh Éireann €422,147 do Chomhlámh in 2012.

Farm Radio International

Oibríonn Farm Radio International d'fhonn acmhainn stáisiúin raidió Afracacha a fhorbairt chun cláir rannpháirtíochta a léiriú agus a chraoladh d'fheirmeoirí beaga.

Tugann na cláir raidió sin eolas d'fheirmeoirí beaga maidir le raon táirgí taighde talmhaíochta agus cleachtais agranamaíocha. Is príomhnaisc iad idir na feirmeoirí agus na hionaid taighde, agus rátaí glactha na teicneolaíochta talmhaíochta agus na táirgiúlachta talmhaíochta á bhfeabhsú acu ar an gcaoi sin.

Téitear i gcomhairle le feirmeoirí beaga roimh na cláir raidió sin a dhéanamh, ina ndiaidh agus lena linn lena chinntiú go léirítear a riachtanais agus a n-ábhair spéise. Is féidir leo freisin ceisteanna a chur agus réitigh ar fhadhbanna glactha éagsúla a iarraidh ar thaighdeoirí agus ar ghníomhaireachtaí sínidh i rith an fheachtais raidió.

Thosaíomar ag tacú le FRI in 2012. Tá ar dtacaíocht dírithe ar fheirmeoirí beaga, go háirithe mná, a spreagadh chun cleachtais talmhaíochta ina dtugtar aird ar chothú agus atá cliste ó thaobh na haeráide de a ghlacadh. Tá ár dtacaíocht dírithe ar cheithre thír ina bhfuil roinnt de na rátaí tearc-chothaithe is airde: An Mhaláiv, an Tansáin, an Aetóip agus Uganda.

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)  

Is comhaontas é Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) atá bunaithe ar fhís ina bhfuil domhan gan droch-chothú. Cruthaíodh an fhondúireacht Eilvéiseach, GAIN, a bhfuil a cheanncheathrú sa Ghinéiv, in 2002 ag Seisiún Speisialta de Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe maidir le Leanaí. 

Tacaíonn GAIN le comhpháirtíochtaí príobháideacha-poiblí chun rochtain ar chothaithigh a mhéadú trí tháirgí bia ina bhfuil cothaithigh bhreise. Oibríonn GAIN i gcomhar le rialtais agus le cuideachtaí gníomhaireachtaí idirnáisiúnta agus eagraíochtaí sochaí sibhialta i 30 tír.

Is é a sprioc bianna beathúla a bhfuil tionchar cothaithe inbhuanaithe acu a thabhairt do 1.5 billiún duine. Is mná agus leanaí iad leath de na daoine a bhaineann tairbhe as.

Ó 2010 i leith, chuireamar €3.4m ar fáil do GAIN Cúnamh Éireann do chomhthionscadail sa Mhósaimbíc, san Afraic Theas agus i Vítneam chun rochtain ar mhicreachothaithigh agus ar bhianna treisithe a mhéadú trí mhargaíocht shóisialta agus trína ndáileadh ar ghrúpaí leochaileacha.

Oibrímidne agus deonaithe eile go dlúth le GAIN chun comhpháirtíochtaí a fhorbairt le gnóthais agus laistigh den ghluaiseacht dhomhanda Scaling Up Nutrition.

Helen Keller International

Helen Keller International (HKI), a bhunaigh Helen Keller agus George Kessler in 1915, ar cheann de na NGOanna (eagraíochtaí neamhrialtasacha) idirnáisiúnta is sine. Is gníomhaireacht chúnaimh theicniúil é HKI a leagann béim ar fhorbairt a dhéanamh ar acmhainn theicniúil agus oibríochtúil na gcomhpháirtithe áitiúla seirbhísí a sholáthar do dhaoine i ngátar.

Féachann HKI le hidirghabhálacha éifeachtacha a fhorbairt, a thástáil agus a mhéadú ó scála, agus le soláthar inbhuanaithe na n-idirghabhálacha a leabú laistigh de struchtúir chomhpháirtíochta agus phobail.

Tá an eagraíocht dírithe ar chothú, ar shláinte na súl, agus ar ghalair thrópaiceacha a ndéantar faillí iontu i 22 tír: 13 thír san Afraic, 8 dtír san Áise- Aigéan Ciúin, agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá. 

Maidir leis an gcothú, tá punann theicniúil HKI bunaithe ar chreat na Gníomhartha Cothaithe Riachtanacha. Tá an creat sin fréamhaithe i ngné láidir athraithe iompair, a bhaineann freisin le comhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí i réimse an neartaithe bia ar scála mór, le naisc idir cothú talmhaíochta agus obair ar tháirgeadh bia teaghlaigh agus le hobair le barra bith-threisithe amhail an práta milis flannbhuí.

Ó 2010 i leith, thugamar €1.5 milliún do HKI chun cur chun cinn a dhéanamh ar an bpráta milis flannbhuí i Mósaimbíc, ar tháirgeadh bia teaghlaigh sa Tansáin agus chun fáil ar phúdair mhicreachothaitheacha a mhéadú ó scála trí chóras sláinte na Cambóide. 

Glacann gach clár le cur chuige comhtháite maidir le tacú le gníomhartha cothaithe riachtanacha agus le taighde oibríochtúil chun na cúiseanna le tearc-chothú agus freagraí cuí a thuiscint. 

Development Studies Association, Ireland

Is cleamhnaí Éireannach de chuid DSA RA agus Éireann é an Development Association, Éire (DSAI)

Chuireamar tús le comhpháirtíocht nua dhá bhliain leis an DSAI le hearnáil forbartha níos bríomhaire agus níos nasctha a chur chun cinn in Éirinn, rud a chuirfidh le laghdú na bochtaineachta agus na leochaileachta ar domhan. 

Leithdháilfear maoiniú €75,000 sa bhliain ar an DSAI chun tacú lena ról mar lárphointe chun taighde agus foghlaim forbartha a chur chun cinn agus a nascadh in Éirinn.

Tugtar taighdeoirí agus cleachtóirí le chéile ar fud earnálacha agus disciplíní ag comhdhálacha, ceardlanna agus seimineáir d'fhonn plé criticiúil níos leithne agus tuairimí níos eolasaí faoi cheisteanna forbartha a chruthú, d'fhonn bearnaí criticiúla san eolas a aithint agus comhoibriú a spreagadh chun fianaise agus eolas a bhailiú, a chruthú agus a chomhroinnt ar mhaithe le daoine bochta ar deireadh thall.

Transparency International

Is NGO idirnáisiúnta ar thús cadhnaíochta é Transparency International a phléann le ceisteanna frith-éillithe. Is líonra domhanda é, ina n-áirítear os cionn 90 caibidil áitiúil. Ó bunaíodh é le gairid, tá sé ar thús cadhnaíochta sa dul chun cinn suntasach atá déanta i réimse an fhrith-éillithe, lena n-áirítear trí fheasacht a spreagadh, tacú le hathchóirithe agus teicnící a fhorbairt chun éilliú a chomhrac ar fud an domhain.

Tugaimid tacaíocht dhomhanda do Transparency International ar mhaithe le dul chun cinn a dhéanamh maidir lenár dtosaíocht cuntasacht agus follasacht a chur chun cinn, agus éilliú a chomhrac ar gach leibhéal.

Tacaíonn an maoiniú le hobair fhoriomlán Transparency Ireland, ag díriú go speisialta ar an Afraic agus cuireann sé ar chumas Transparency International a gcuid clár agus gníomhaíochtaí éagsúla a chur i bhfeidhm (mar shampla foilsiú an innéacs bhliantúil faoi thuairimí ar éilliú). 

Tá €200,000 sa bhliain á thabhairt ag Cúnamh Éireann do Transparency International don tréimhse 2012-14.


 

Léigh tuilleadh faoi mhaoiniú na Sochaí Sibhialta

Féach Iarscríbhinn 18 de Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann (PDF, 8.2MB) do liosta de na heagraíochtaí a fuair maoiniú trí phríomhscéimeanna maoinithe na sochaí sibhialta atá á riar ag Ceanncheathrú Chúnamh Éireann.