Skip to main content

Na Náisiúin Aontaithe

Tá caidreamh na hÉireann leis na Náisiúin Aontaithe (NA) bunaithe ar an tiomantas atá againn araon maidir le slándáil, cearta an duine agus forbairt. Cuireann an tacaíocht a thugaimid do phríomhghníomhaireachtaí forbartha na Náisiún Aontaithe ar ár gcumas réim ár gclár forbartha féin a leathnú amach agus cuidíonn sí linn dul i ngleic le saincheisteanna forbartha agus freagra a thabhairt ar éigeandálaí sna tíortha sin nach bhfuil daoine dár gcuid féin againn iontu.

Full Article Image Holding

Éire agus na Náisiúin Aontaithe

Oibríonn Éire i ndlúth-chomhpháirtíocht leis na Náisiúin Aontaithe toisc nach bhfuil aon eagraíocht inchurtha leis ó thaobh dlisteanachta agus neodrachta de, ná ó thaobh láithreachta ar fud an domhain de. Dá bhrí sin, tá deis uathúil ag na Náisiúin Aontaithe aghaidh a thabhairt ar riachtanais éigeandála agus forbartha i dtuairim is 150 tír, go háirithe tíortha nach bhfaigheadh mórán cúnamh díreach murach é nó tíortha a fhulaingíonn faoi thubaistí. 

Díríonn a lán gníomhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe, go mór mór Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe (UNDP), ar stáit leochaileacha agus ar stáit a bhfuil coimhlintí ag cur as dóibh agus bíonn siad in ann teacht ar chuid de na daoine agus de na pobail is leochailí agus is imeallaithe i dtíortha nach bhfuil daoine dár gcuid féin againn iontu.

Lena chois sin, bíonn ról ríthábhachtach ag na Náisiúin Aontaithe maidir le ceapadh Spriocanna Forbartha na Mílaoise (SFM)  agus monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn maidir lena mbaint amach. Is obair í sin a chuireann eolas agus treoir ar fáil dár gclár cúnaimh. Tá an eagraíocht amuigh chun tosaigh anois sa díospóireacht i measc cheannairí an domhain faoi chlár oibre nua maidir le forbairt dhomhanda nuair a bheidh spriocdháta na SFManna thart in 2015.

Tá deis uathúil ag na Náisiúin Aontaithe aghaidh a thabhairt ar riachtanais éigeandála agus forbartha i dtuairim is 150 tír, go háirithe tíortha nach bhfaigheadh mórán cúnamh díreach murach é nó tíortha a fhulaingíonn faoi thubaistí.

Ár gcomhpháirtithe forbartha sna Náisiúin Aontaithe

Tá an-chaidreamh againn lenár gcomhpháirtithe sna Náisiúin Aontaithe, ar leibhéal na Ceanncheathrún agus sna tíortha comhpháirtíochta ina n-oibrímíd (link to Countries where we work) agus leagaimid béim ar a thábhachtaí is atá sé a bheith ag obair le chéile chun na spriocanna céanna atá againn a bhaint amach maidir le fíorbhuntáistí a chur ar fáil do dhaoine bochta agus do phobail bhochta.

Tá ionadaíocht againn ar chomhlachtaí rialála go leor de ghníomhaireachtaí na NA agus oibrímid go dlúth leo chun a gcuid tosaíochtaí straitéiseacha agus oibriúcháin a fhorbairt. Oibrímid lena chinntiú go bhfuil a gcórais buiséadaithe, airgeadais, meastóireachta agus iniúchóireachta chomh héifeachtúil agus is féidir.

Tríd an tacaíocht a thugaimid do ghníomhaireachtaí forbartha na Náisiún Aontaithe agus trínár rannpháirtíocht leo, cuirtear ar ár gcumas cur le réimse rochtana ár gclár forbartha féin.

Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe

Tá tábhacht straitéiseach ag baint le Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe (UNDP) de bharr an ról lárnach atá aige chun tíortha an domhain a spreagadh agus a ghríosú le tacú leis na SFManna. Díríonn an Clár Forbartha go háirithe ar laghdú na bochtaineachta, VEID agus SEIF, rialachas daonlathach, cúrsaí fuinnimh agus comhshaoil, forbairt shóisialta, agus géarchéimeanna a chosc nó cabhrú le hathshlánú ina ndiaidh. Ar leibhéal na dtíortha féin, feidhmíonn an Clár Forbartha mar chomhpháirtí an rialtais agus na sochaí sibhialta le cabhrú chun náisiúin a neartú ar féidir leo géarchéimeanna a sheasamh. Cuidíonn sé freisin chun an cineál sin fás a spreagadh agus a choinneáil ar siúl a fheabhsaíonn caighdeán beatha gach duine.

Ciste Éigeandála Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe do Leanaí (UNICEF)

Cuireann Ciste Éigeandála Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe do Leanaí (UNICEF) cabhair fhadtéarmach dhaonnúil agus forbartha ar fáil do leanaí agus dá dteaghlaigh i dtíortha i mbéal forbartha. Díríonn UNICEF a aire ar mharthanacht agus ar fhorbairt leanaí; ar oideachas bunúsach agus ar chomhionannas inscne; ar VEID agus ar SEIF agus ar chosaint leanaí, agus léiríonn na tosaíochtaí sin go léir na tosaíochtaí atá i gcroílár an chláir chúnaimh atá againn féin. 

Gníomhaireacht na Náisiúin Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe

Tá sainordú ag Gníomhaireacht na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe (UNHCR) chun treorú agus comhordú a dhéanamh ar ghníomhaíocht idirnáisiúnta chun dídeanaithe a chosaint agus fadhbanna dídeanaithe ar fud an domhain a réiteach. Le breis agus trí scór bliain tá an UNHCR ag cabhrú leis na milliúin daoine tosú arís agus aghaidh a thabhairt ar an saol.

Gníomhaireacht na Náisiún Aontaithe um Fhóirithint agus Oibreacha

Is í Gníomhaireacht na Náisiún Aontaithe um Fhóirithint agus Oibreacha (UNRWA) a sholáthraíonn an chuid is mó de na seirbhísí bunúsacha, amhail seirbhísí oideachais, sláinte, faoisimh agus seirbhísí sóisialta, do thart ar 5 mhilliún dídeanaí ón bPalaistín atá cláraithe san Iordáin, san Liobáin, sa tSiria agus i gcríocha na Palaistíne faoi fhorghabháil.

Ciste na Náisiún Aontaithe ar mhaithe leis an bPobal

Cuimsíonn obair Chiste na Náisiún Aontaithe ar mhaithe leis an bPobal (UNFPA) raon leathan saincheisteanna tosaíochta atá ag Cúnamh Éireann, idir na cinntí is pearsanta a bhaineann le pleanáil clainne agus sláinte máithreacha agus tionchar na gcinntí sin ar an daonra domhanda agus ar threochtaí forbartha. Tá sláinte atáirgthe, sa chiall is leithne, i gcroílár shainordú an UNFPA. Is saincheist í freisin a bhaineann go dlúth leis an áit sin a dtagann cearta an duine, comhionannas inscne agus dinimic daonra le chéile.

Oifig an Ard-Choimisinéara um Chearta an Duine

Tá cearta an duine ina ngné lárnach de bhaint amach a lán de na rudaí a dtugaimid tosaíocht dóibh, lena n-áirítear Spriocanna Forbartha na Mílaoise. Is í Oifig an Ard-Choimisinéara um Chearta an Duine (OHCHR) príomhoifig na Náisiún Aontaithe a bhfuil sé de shainordú aici cearta an duine a chosaint agus a chur chun cinn le haghaidh gach aon duine. Stiúrann sí iarrachtaí domhanda maidir le cearta an duine agus labhraíonn sí amach go hoibiachtúil i bhfianaise sáruithe ar chearta an duine ar fud an domhain. Tugann sí tacaíocht chomh maith do thíortha i réimsí ar nós riaradh an cheartais, athchóiriú reachtaíochta, daingniú conarthaí faoi chearta an duine, agus oideachas faoi chearta an duine.

Faigh Amach Tuilleadh

Faigh amach cé acu gníomhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe ar oibrigh muid leo in 2011: féach COF Iltaobhach – Iarscríbhinn 10, Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2011 (PDF, 8.1mb)