Fianáin ar láithreán Gréasáin Chúnamh Éireann

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.”

Ár dTiomantas d’Ard-Caighdeáin

Táimid tiomanta do dheimhin a dhéanamh de go sásóidh ár gcuid oibre na caighdeáin is airde agus go gcuirfimid seirbhísí ardchaighdeáin ar fáil don phobal.

Táimid gnóthach ag cur i bhfeidhm ár gcuid féin de phróiseas náisiúnta Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí.  Déanaimid ár ndícheall agus muid ag bainistiú ár gcuid oibre na caighdeáin is airde a bhaint amach agus táimid faoi threoir na mbeartas agus na bpróiseas seo a leanas d’fhonn éifeachtúlacht a chinntiú:

Clár Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí

Nósanna Imeachta maidir le hAirgeadas Poiblí

Beartas i leith Calaoise

Caighdeáin Iniúchóireachta

Caighdeáin agus Eitic

Clár Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí

Is í an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe atá ag stiúradh Chlár Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí ar bhonn lárnach.

Is é an sprioc atá againn ná eagraíochtaí ard-feidhmithe seirbhíse poiblí a chruthú a bheidh ag obair le chéile chun na nithe seo a leanas a bhaint amach:

 • Luach ar airgead agus seirbhísí poiblí ardchaighdeáin a chur ar fáil
 • Freastal ar riachtanais ár bpobail agus ár n-oibleagáidí idirnáisiúnta a chomhlíonadh

Tá ionracas, cuntasacht, cothroime, agus oscailteacht mar bhunluachanna againn freisin.

Forbraíodh ár bPlean Comhtháite Seachadta Athchóirithe (PDF, 213kb) i bhfianaise Chlár Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí.

Déanann sé comhlánú ar ár ngníomhaíochtaí um athchóiriú agus um éifeachtúlacht faoi Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh (Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010-2014) (PDF, 325kb).

Nóta ar an táirgiúlacht a baineadh amach sa tréimhse 12 mhí go dtí an 31 Márta 2012 (PDF, 161kb)

Nósanna Imeachta maidir le hAirgeadas Poiblí

Tá ár nósanna imeachta airgeadais agus ár mbeartais cuntasaíochta i gcomhréir leis na Nósanna Imeachta maidir le hAirgeadas Poiblí atá eisithe ag an Roinn Airgeadais. Is sraith treoirlínte iad sin a d'eisigh an Roinn Airgeadais lena chinntiú go mbainistítear airgeadas poiblí de réir an chleachtais is fearr.  

Bainimid úsáid as na Nósanna Imeachta maidir le hAirgeadas Poiblí chun beartais, nósanna imeachta agus treoirlínte a fhorbairt don Roinn agus cinntíonn an fhoireann bainistíochta go bhfuil ár mbainistíocht airgeadais comhtháite agus go sásaíonn sí na caighdeáin arda a bhfuiltear ag súil leo ón tseirbhís phoiblí.

Caighdeáin Iniúchóireachta

Tá obair ár nAonaid Iniúchóireachta Inmheánaí sa Roinn faoi rialú ag caighdeáin idirnáisiúnta um iniúchóireacht inmheánach, ina gcuimsítear:

 • an Sainmhíniú ar Iniúchóireacht Inmheánach
 • an Cód Eitice
 • na Caighdeáin Idirnáisiúnta um Chleachtas Gairmiúil Iniúchóireachta Inmheánaí (Caighdeáin Idirnáisiúnta) arna n-eisiúint ag an gcomhlacht gairmiúil domhanda, an Institute of Internal Auditors (IIA)

Beartas i leith Calaoise

Cumhdaíonn ár mbeartas gach aon chalaois in aghaidh na Roinne, cibé acu a ndéantar í go hinmheánach nó go seachtrach. Áirítear leis calaois ag aon soláthraí earraí agus seirbhísí ach ní áirítear leis calaois in eagraíochtaí atá neamhspleách go hiomlán agus a fuair deontais nó cúnamh airgeadais uainn.

Is iad seo a leanas na príomhbhealaí atá againn chun calaois a chosc:

 • Cultúr feasachta a spreagadh agus bearta a bheith curtha i bhfeidhm lena n-aithneofar an riosca calaoise agus a laghdóidh é a mhéid is féidir
 • Nósanna imeachta a bheith curtha i bhfeidhm chun calaois a chosc, a bhrath, a thuairisciú, a imscrúdú agus a bhainistiú
 • Comhoibriú go hiomlán nuair a bhíonn calaois á himscrúdú
 • Modhanna oiriúnacha a bheith ann sa chaoi go bhféadfaidh aon duine aon ábhar imní dáiríre a thuairisciú le hintinn mhaith
 • Na daoine sin a chosaint a thuairiscíonn cásanna amhrasta calaoise le hintinn mhaith
 • Imscrúdú a dhéanamh láithreach i gcomhréir le nósanna imeachta na ranna agus na Státseirbhíse níos leithne ar chásanna calaoise amhrasta, ach cloí go hiomlán le prionsabail na próise cuí agus le ceartas nádúrtha agus dul sa tóir ar lucht calaoise a mhéid is féidir de réir an dlí
 • Cloí le prionsabail rúndachta in aon imscrúdú ar chalaois
 • Foghlaim ó aon chalaois a dhéantar chun nach dtarlóidh a leithéid arís.

 Caighdeáin agus Eitic

 Cloíonn ár bhfoireann go léir le Cód Caighdeán agus Iompair na Státseirbhíse (PDF, 1.7mb)

Chun tuilleadh eolais a fháil ar ár n-oibleagáidí maidir le heitic faoin Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, téigh i dteagmháil leis an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

18 Sráid Líosain Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

Teileafón: 01 678 5222

Lóghlao: 1890 223030