Fianáin ar láithreán Gréasáin Chúnamh Éireann

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.”

Comhlíonadh agus Seirbhísí do Chustaiméirí

Comhlíonaimid na ceanglais reachtúla agus rialála lena chinntiú go gcuirfear seirbhís éifeachtach phoiblí ar fáil mar aon le hinrochtaineacht, cuntasacht agus seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí. 

Tá sé d’aidhm againn maidir le seirbhísí a sholáthar don phobal seirbhísí ardchaighdeáin a chur ar fáil agus cloímid leo seo a leanas:

Ár mBeartas um Sheirbhís do Chustaiméirí

Ár mBeartas um Chosaint Sonraí

Ár mBeartas Oifigiúil Teanga

Saoráil Faisnéise

Inrochtaineacht

Séanadh Dlíthiúil

Ár bhfaisnéis a úsáid

Beartas um Sheirbhís do Chustaiméirí

Féach ar Chairt Chustaiméirí (PDF 35kb) agus ar Phlean Gníomhaíochta maidir le Seirbhís do Chustaiméirí (PDF 226kb) de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Mura bhfuil tú sásta le toradh ár nós imeachta maidir le gearáin agus achomhairc féadfaidh tú an cás a chur faoi bhráid an Ombudsman.

Oifig an Ombudsman

18 Sráid Líosain Íochtarach,

Baile Átha Cliath 2

Teileafón: 01 639 5600

Lóghlao: 1890 223030

R-phost

Cosaint Sonraí

Táimid tiomanta na sonraí pearsanta a thugann tú dúinn a chosaint agus comhlíonaimid na ceanglais atá orainn faoin na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

Tá sé de cheart ag daoine faoin reachtaíocht seo sonraí pearsanta i seilbh na Roinne a rochtain agus a cheartú. Mar rialaitheoir sonraí cláraithe, ní mór dúinn cloí le prionsabail um chosaint sonraí maidir le stóráil agus úsáid na faisnéise pearsanta a thugann tú dúinn.

Conas a úsáidimid do chuid faisnéise

Ní úsáidfear aon eolas pearsanta a chuirtear faoinár mbráid ach amháin chun na críche sin dá bhfuil sé beartaithe agus déanfar an t-eolas a scriosadh nuair nach mbeidh sé ag teastáil a thuilleadh. Ní cheadaítear sonraí pearsanta a phróiseáil ar bhealach eile nó a nochtadh ach amháin sna himthosca eisceachtúla a bhfuil foráil fúthu sna hAchtanna um Chosaint Sonraí.

Iarr cóip de do shonraí

Más mian leat cóip de do chuid faisnéise pearsanta a iarraidh, déan teagmháil le:

Oifigeach Cosanta Sonraí

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

76/78 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2

Ba cheart iarratais a dhéanamh sa bhformáid atá molta ag an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.

Acht na dTeangacha Oifigiúla

Táimid tiomanta do sheirbhísí a sholáthar do shaoránaigh as Gaeilge. Bímid ag obair lena chinntiú go gcloítear go hiomlán le reachtaíocht Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (PDF, 7.85mb).

Trí bhíthin ár scéim Ghaeilge agus ár gcairt do chustaiméirí, déanaimid iarracht a chinntiú go gcuirfear an caighdeán is airde seirbhíse ar fáil as Gaeilge do shaoránaigh ar mian leo gnó a dhéanamh linn as Gaeilge.

Bímid gníomhach freisin ag cur chun cinn na Gaeilge laistigh d'institiúidí an AE. Déanaimid éascú trí líonra taidhleoireachta na hÉireann ar obair na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i gcur chun cinn na teanga níos forleithne thar lear trí chlár gníomhaíochtaí cultúrtha agus acadúla.

Saoráil Faisnéise

Táimid ag cloí lenár n-oibleagáidí faoin reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise, trínar féidir leat rochtain a fháil ar thaifid atá i seilbh na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Tá cead agat faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003 rochtain a fháil, a mhéid is féidir, ar fhaisnéis atá i seilbh na Roinne. Tugann siad de cheart duit go gceartófaí do shonraí pearsanta nó go dtabharfaí cothrom le dáta iad agus go dtabharfar cúiseanna duit faoi na cinntí arna ndéanamh ag an Roinn a théann i bhfeidhm ort. Léigh faoi conas is féidir leat iarratas um Shaoráil Faisnéise a dhéanamh.

Inrochtaineacht

Táimid tiomanta do cabhrú le daoine faoi mhíchumas rochtain a fháil ar ár gcuid seirbhísí. Chun é seo a chinntiú, tá ár n-oibleagáidí faoin Acht um Míchumas 2005 á gcomhlíonadh go hiomlán againn.

Oifigeach Rochtana

Táimid tar éis Oifigeach Rochtana a cheapadh de réir alt 26 den Acht um Míchumas 2005. Tá an tOifigeach Rochtana freagrach as a chinntiú go dtugtar cabhair agus comhairle do dhaoine faoi mhíchumas ar mian leo ár seirbhísí a rochtain

Is é Brendan Watters ár nOifigeach Rochtana agus is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis ag:

Acmhainní Daonna 1
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
76-78 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2

Teil: 01 408 2250

R-phost Oifigeach Inrochtaineachta

Oifigeach fiosrúcháin

Déanfaidh ár nOifigeach Fiosrúcháin imscrúdú ar aon ghearáin a dhéanfar faoi alt 38 den Acht um Míchumas.

Is í Mary Browne ár nOifigeach Fiosrúcháin agus is féidir leat teagmháil a dhéanamh léi ag:

Acmhainní Daonna 1
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
76-78 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2

Teil: 01 478 0822

R-phost Oifigeach Fiosrúcháin

Séanadh Dlíthiúil

Is mar threoir faisnéise amháin atá ábhar na leathanach seo á soláthar. Tá siad ceaptha le cabhrú leis an bpobal faisnéis faoin Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála a rochtain.

Cé go ndéantar gach dícheall le linn ábhar a ullmhú lena fhoilsiú, ní ghlacann an Stát aon fhreagracht air féin ná ní ghlactar le haon fhreagracht thar ceann an Stáit as aon earráidí, easnaimh ná ráitis mhíthreoracha ar na leathanaigh seo ná ar aon láithreán a bhfuil ceangal ag na leathanaigh seo leo.

Cé go ndéantar gach dícheall d'fhonn iontaofacht na láithreán liostaithe a chinntiú, ní fhéadfar glacadh leis sin mar dhearbhú i leith na láithreán sin.

Ár bhfaisnéis a úsáid

Cloímid leis na Rialacháin maidir le hAthúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí agus spreagaimid athúsáid na faisnéise a chuirimid ar fáil.

Tá an fhaisnéis go léir atá ar ár láithreán Gréasáin faoi chóipcheart na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála mura léirítear a mhalairt. Is féidir leat an fhaisnéis ar an láithreán Gréasáin seo a athúsáid saor in aisce i bhformáid ar bith.

Is éard is brí le hathúsáid ná cóipeáil, cóipeanna a eisiúint don phobal, foilsiú, craoladh agus aistriú go teangacha eile. Baineann taighde agus staidéar neamhthráchtála leis freisin.

Coinníollacha maidir lenár bhfaisnéis a úsáid

Baineann na coinníollacha seo a leanas le hathúsáid. Ní mór duit:

  • An fhoinse agus an cóipcheart a admháil sna cásanna sin ina gcuireann tú an fhaisnéis ar fáil do dhaoine eile
  • An fhaisnéis a atáirgeadh go cruinn
  • Gan leas míthreorach a bhaint as an bhfaisnéis
  • Gan leas a bhaint as an bhfaisnéis ar bhealach arb é a phríomhchuspóir táirge nó seirbhís áirithe a chur chun cinn nó fógraíocht a dhéanamh faoin táirge nó faoin tseirbhís sin
  • Gan an fhaisnéis a úsáid ar mhaithe le cuspóirí mídhleathacha, mímhorálta, calaoiseacha nó mímhacánta

Ní bheidh an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála faoi dhliteanas as aon chaillteanas ná dliteanas a bhaineann le hathúsáid faisnéise agus ní dhearbhaíonn sí go bhfuil an fhaisnéis cothrom le dáta ná saor ó earráidí. Ní thugaimid údarás d'aon duine nó dream cearta eisiacha a bheith acu maidir le hathúsáid ár gcuid faisnéise.

Eolas atá á choinneáil againn

Le haghaidh liosta den fhaisnéis atá á coinneáil ag an Roinn, féach le do thoil ar Chodanna 15 & 16 den Lámhleabhar um Shaoráil Faisnéise (PDF, 212.3kb).

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi athúsáid faisnéise atá á coinneáil ag an Roinn téigh i dteagmháil le do thoil le:

Julie O’Brien: Teil: 01 408 2835

Ursula Cordial: Teil: 408 2305