Skip to main content

An Coiste Iniúchóireachta

Déanann Coiste Iniúchóireachta neamhspleách maoirsiú ar chórais chuntasachta na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. 

Ról an Choiste Iniúchóireachta

Déanann an Coiste Iniúchóireachta measúnú neamhspleách ar na nithe seo a leanas:

  • Ár mbainistíocht riosca agus ár gcórais rialaithe inmheánaigh
  • Ár socruithe iniúchóireachta agus measúnachta

Coinníonn sé le moltaí meastóireachta agus iniúchtaí agus féachann chuige go gcuirtear iad chun feidhme.

Tuairiscíonn sé freisin don Ard-Rúnaí agus oibríonn i gcomhar leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

Foilsíonn an Coiste Iniúchóireachta tuarascáil bhliantúil ar a chuid oibre. Léigh an Tuarascáil is déanaí ón gCoiste Iniúchóireachta 2014

Baill an Choiste Iniúchóireachta

Tá seisear ball ar an gcoiste faoi láthair a bhfuil cúlra acu san iniúchóireacht, forbairt, seirbhísí poiblí agus disciplíní a bhaineann le cúrsaí gnó. Tagann siad le chéile thart ar ocht n-uaire sa bhliain.

An Cathaoirleach

  • An Dr Richard Boyle (a ceapadh in Eanáir 2008 agus ina Chathaoirleach le héifeacht ó Iúil 2013) an Ceann Taighde, Foilsitheoireachta agus Caidreamh Corparáide leis an bhForas Riaracháin.

Na Baill

  • Tá an tUasal Donal Corcoran (a ceapadh in Iúil 2010) ina chuntasóir cairte agus ina chomhairleoir bainistíochta ar scor.
  • An tUasal Aidan Eames (a ceapadh Iúil 2010), aturnae i gcleachtas príobháideach.
  • Tá tUasal Jim Gillespie (a ceapadh in Iúil 2011) ina chuntasóir cairte é agus bhíodh sé ina chomhpháirtí d’Ernst and Young.
  • Emer Daly Uasal (a ceapadh Márta 2012), cuntasóir cairte agus stiúrthóir cuideachta.
  • Is iar-státseirbhíseach é an tUasal Jim O’Brien (a ceapadh in Iúil 2014), a d’fhreastail ina phost dheireanach mar Dara Rúnaí Ginearálta sa Roinn Airgeadais.

 

pdf-listing

Download the 2021 Annual Report of the Audit Committee

PDF download of the 2021 Annual Report of the Audit CommitteeÍoslódáil PDF (1,351KB)

pdf-listing

Download the 2020 Annual Report of the Audit Committee

PDF download of the 2020 Annual Report of the Audit CommitteeÍoslódáil PDF (1,601KB)

pdf-listing

Download the 2019 Annual Report of the Audit Committee

PDF download - 2019 Annual Report of the Audit CommitteeÍoslódáil PDF (1,793KB)

pdf-listing

Download the 2018 Annual Report of the Audit Committee

PDF download - 2018 Annual Report of the Audit CommitteeÍoslódáil PDF (467KB)