Skip to main content

Maidir leis an mbeartas nua

Sheol an Taoiseach Leo Varadkar agus an Tánaiste Simon Coveney Domhan Níos Fearr, beartas nua na hÉireann le haghaidh forbairt idirnáisiúnta.

A-Better-World-Front-Cover-Ireland's-International-Foreign-Policy

Is beartas uile-rialtais é Domhan Níos Fearr. Cruthaítear creatlach ann do chlár comhoibrithe na hÉireann don fhorbairt atá ag méadú, i gcomhréir le tiomantas an Rialtais ceann de spriocanna na Náisiún Aontaithe a bhaint amach, is é sin 0.7% dár OIN a chaitheamh ar chúnamh forbartha faoin mbliain 2030. Sonraítear fís na hÉireann chun domhan atá níos cothroime, níos inbhuanaithe agus níos síochánta a bhaint amach ann. Leagtar amach bealach soiléir chun an fhís sin a bhaint amach, ag múnlú agus ag cosaint ár seasmhachta, ár rathúnais, ár leasanna roinnte agus ár dtodhchaí chomhchoiteann.

Forbraíodh Domhan Níos Fearr i bhfianaise chomhthéacs míshocair an domhain inniu, agus is é an cur chuige a úsáideadh nach féidir fadhbanna domhanda a réiteach ach le comhghníomhaíocht amháin. Is garsprioc shuntasach é an beartas i dtéarmaí fhorbairt bheartas idirnáisiúnta na hÉireann agus fhorbairt ár mbeartais eachtrannaigh ar an iomlán. Déanfar an bhéim thraidisiúnta a bhí againn ar ‘na daoine is boichte’ a nuashonrú chun gealltanas Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint amach agus chun ‘díriú orthu siúd is faide ar gcúl ar dtús’.

Sonraítear fís na hÉireann chun domhan atá níos cothroime, níos inbhuanaithe agus níos síochánta a bhaint amach in Domhan Níos Fearr. Leagtar amach bealach soiléir chun an fhís sin a bhaint amach, ag múnlú agus ag cosaint ár seasmhachta, ár rathúnais, ár leasanna roinnte agus ár dtodhchaí chomhchoiteann.

Íoslódáil an Beartas

Domhan Níos Fearr 2019

Cúlra an Bheartais

Is mór an t-athrú a tháinig ar chomhthéacs na forbartha idirnáisiúnta ó foilsíodh beartas forbartha idirnáisiúnta na hÉireann,Domhan Amháin, Todhchaí Amháin, sa bhliain 2013. Cúig bliana níos déanaí, d’fhógair an Tánaiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála Simon Coveney, T.D., ar Lá na Cáinaisnéise, an 10 Deireadh Fómhair 2017, go gcruthódh Éire beartas forbartha nua in 2018.

Seoladh an Chomhairliúcháin Phoiblí

Sheol an Tánaiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála Simon Coveney, T.D., agus an Teachta Dála Ciarán Cannon, an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht ar leith as an Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, próiseas comhairliúcháin phoiblí ar an 12 Iúil 2018, ag cur fáilte roimh aighneachtaí scríofa mar fhreagra ar an bpáipéar comhairliúcháin phoiblí, agus ag moladh do dhaoine a bheith rannpháirteach sna cruinnithe poiblí a reáchtálfaí i Meán Fómhair agus go luath i nDeireadh Fómhair.

Cén fáth a bhfuilimid ag forbairt Beartas Forbartha Idirnáisiúnta nua?

Is mór an t-athrú a tháinig ar an gcomhthéacs domhanda le cúig bliana anuas. Cuirtear creat cuimsitheach ar fáil don chomhar idirnáisiúnta agus do cheapadh beartas domhanda, don fhorbairt, agus do ghníomh daonnúil faoin tsraith de creata beartas nua atá ar fáil faoi na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe.

Is é ár sprioc leis an mbeartas nua seo go leanfadh Éire ag treorú agus a bheith rannpháirteach i gcomhuaillmhianta domhanda chun domhan níos fearr a bhaint amach, mar a shonraítear sna Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. Tá ár bhfís maidir leis an domhan sin fréamhaithe inár luachanna beartas eachtrannach, agus muid ag oibriú chun domhan atá níos cothroime, níos inbhuanaithe agus níos síochánta a bhaint amach.

Ár bhFís

Comhionannas

Tá ár mbeartais eachtrannacha is tábhachtaí, mar a leagtar amach iad in Ár nOileán Domhanda, chun dul i ngleic leis an mbochtaineacht agus leis an ocras, agus chun cearta an duine a chur chun cinn, ina mbunús chun síocháin agus forbairt inbhuanaithe a bhaint amach.

Inbhuanaitheacht

Ní mór ár ndomhan nádúrtha a chosaint chun domhan inbhuanaithe a chruthú. Táimid tiomanta do thacú le sochaithe agus le slite maireachtála d’fhonn iad a neartú, agus chun bainistíocht acmhainní atá inbhuanaithe a chur chun cinn trínár gcomhar forbartha.

Síocháin

Tá domhan socair agus seasmhach, áit nach mbeadh eagla ar dhaoine agus le dínit mar bhonn is mar thaca don tsíocháin agus do chosaint daoine.

Aithnítear Éire go hidirnáisiúnta mar gheall ar a tiomantas chun an bhochtaineacht agus an leochaileacht a laghdú, ar an mbéim a chuirimid ar na tíortha is lú forbairt agus ar ghníomh daonnúil. Cuirfimid leis na láidreachtaí seo amach anseo d’fhonn ár bhfís do dhomhan atá níos cothroime, níos inbhuanaithe agus níos síochánta a bhaint amach.

Cén fáth a bhfuilimid ag seoladh comhairliúchán poiblí?

Tá deis againn sa phróiseas forbartha beartas le dul i dteagmháil le muintir na hÉireann maidir leis na cúrsaí seo, agus a dtuairimí a fháil ar na dúshláin dhomhanda atá roimh Éirinn agus roimh thíortha i mbéal forbartha, agus chun cur chuige na sochaí uile a ghlacadh don fhorbairt idirnáisiúnta.

Reáchtálfar an comhairliúchán poiblí idir Iúil agus luath Dheireadh Fómhair 2018. Beidh deiseanna ann don phobal i gcoitinne, do lucht forbartha na hÉireann, do chomhpháirtithe agus do pháirtithe leasmhara i dtíortha i mbéal forbartha a dtuairimí a chur in iúl maidir le forbairt an bheartais.