Níl an leagan Gaeilge ar fáil go fóill, má’s maith leat an leagan Béarla a léamh brúigh anseo.

Overview

Ireland’s positive relationship with countries in Africa goes back a long way. Our Africa Strategy takes account of the significant changes taking place on the African continent today. It outlines how we are building on existing links to deepen our political and economic relationship with countries in Africa

An Tánaiste and Minister of Foreign Affairs and Trade with H.E. Ms Catherine Muigai Mwangi, Ambassador of Kenya at the launch of the Africa Strategy in September 2011

An Tánaiste and Minister of Foreign Affairs and Trade with H.E. Ms Catherine Muigai Mwangi, Ambassador of Kenya at the launch of the Africa Strategy in September 2011

Straitéis i leith na hAfraice

Tá caidreamh dearfach ag Éirinn le tíortha san Afraic le tamall fada anuas. Tugtar suntas do na hathruithe suntasacha atá ag tarlú ar ilchríoch na hAfraice sa lá atá inniu ann sa Straitéis i leith na hAfraice. Déantar cur síos inti ar na bealaí ina bhfuilimid ag láidriú na nasc reatha chun ár gcaidreamh polaitiúil agus geilleagrach le tíortha san Afraic a dhaingniú.

Naisc stairiúla láidre

Is tosaíocht thábhachtach atá i gcaidreamh na hÉireann leis an Afraic i mbeartas eachtrach na hÉireann. Tá ár gcaidreamh leis an Afraic seanbhunaithe agus an-dearfach, idir obair mhisinéirí agus oibrithe cúnaimh go dtí na naisc láidre ó rialtas go rialtas a bunaíodh trí chomhpháirtíochtaí comhoibritheacha ceannródaíocha forbartha. Tá an caidreamh feabhsaithe ag clú ár n-oifigeach síochánaíochta agus ár dtaidhleoirí agus tá sé á leathnú tuilleadh anois de réir mar a fhorbraíonn naisc nua idir daoine atá i mbun gnó in Éirinn agus san Afraic.

Full Article Image Holding

Comhthéacs athraitheach

Is ilchríoch ilghnéitheach, casta atá san Afraic ina bhfuil athrú suntasach ag tarlú agus ag a bhfuil ról níos tábhachtaí ná riamh ar leibhéal domhanda. Is mian linn ár n-idirchaidreamh beartais eachtraigh le tíortha Afracacha maidir le dúshláin dhomhanda agus maidir le saincheisteanna amhail rialachas, síocháin agus slándáil agus cearta daonna a láidriú. 

Cé go raibh ár gcaidreamh leis an Afraic bunaithe ar chúnamh forbartha agus daonnúil agus ar shíochánaíocht riamh anall, tá ár gcaidreamh ag leathnú isteach i réimsí eile. Tá infheistíochtaí gnó na hÉireann san Afraic ag fás go suntasach. Tá fás ag teacht ar thurasóireacht agus ar thrádáil débhealaigh freisin. Táimid ag feiceáil forbairtí nua i réimsí an spóirt agus an chultúir freisin.

Cur chuige nua

Mar fhreagra ar na réadúlachtaí nua sin, d’fhoilsigh an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála Africa Strategy (Gaeilge) (PDF, 3.4mb) i Meán Fómhair 2011.

Tugtar le chéile na gnéithe éagsúla dár rannpháirteachas leis an Afraic ar bhealach soiléir sa straitéis nua, lena n-áirítear:

  • ár gcomhpháirtíochtaí forbartha a fhorbairt
  • ár gcuspóirí polaitiúla a chur chun cinn
  • trádáil agus infheistíocht a láidriú.

Cuirtear creat ar fáil chun dul i ngleic leis an Afraic go déthaobhach agus mar chuid dár gcuid oibre leis na Náisiúin Aontaithe, an tAontas Eorpach san Afraic agus laistigh de chomhlachtaí idirnáisiúnta eile.

Agus aithnítear ann gur ilchríoch ilchineálach atá san Afraic agus nach bhfuil dul chun cinn ag tarlú ar an ráta céanna agus den mhéid chéanna i ngach áit. Dá bhrí sin, beidh cur chuige éagsúil againn i ngach tír.

Baineann Straitéis i leith na hAfraice, thar aon rud eile, le comhtháthú a chinntiú idir na gnéithe éagsúla dár gcaidreamh leis an Afraic. Trínár rannpháirtíocht pholaitiúil a mhéadú, ní hamháin go bhfuilimid ag cur le síocháin, slándáil, daonlathas agus cearta daonna san Afraic ar bhealach níos éifeachtaí, ach táimid ag láidriú ár gcaidreamh geilleagrach agus ag baint torthaí forbartha níos fearr amach.

Ar an gcaoi chéanna, tá ár bhfócas breise ar infheistíocht dhébhealaigh agus ar thrádáil ag cur lenár gcláir forbartha agus lenár rannpháirtíocht pholaitiúil. Tá torthaí ár gcomhpháirtíochta leis an Afraic ag cruthú caidrimh níos forbartha in imeacht ama, ina bhfuil seasamh níos cothroime ag leasa forbartha, geilleagracha agus polaitiúla an dá thaobh.

Full Article Image Holding

Cur i bhfeidhm na straitéise

Leagtar síos inár dtuarascáil Progress Report to the Africa Ireland Economic Forum (PDF, 899kb) an dul chun cinn a rinneadh ó bhí Fóram Eacnamaíoch na hAfraice agus na hÉireann ar siúl den chéad uair, maidir lenár gcaidreamh geilleagrach agus trádála leis an Afraic.


 

Léigh Straitéis i leith na hAfraice

Léigh Africa Strategy (Gaeilge) (PDF, 3.4mb) ina hiomláine chun tuilleadh eolais a fháil.