Skip to main content

Caidreamh trádála agus geilleagrach

Trádáil agus infheistíocht níos láidre

Tá sé aitheanta inár gclár forbartha le fada nach féidir forbairt shóisialta agus gheilleagrach inár dtíortha comhpháirtíochta Afracacha a bhunú ar chúnamh seachtrach amháin.

Mar shampla, tá gá le córais chánacha éifeachtúla agus cothroma chun an comhshaol gnó a fheabhsú agus chun ioncam a fháil ar mhaithe le soláthar seirbhísí, laghdú bochtaineachta nó cláir shóisialta inbhuanaithe.

De réir mar a théann an caidreamh idir Éirinn agus an Afraic in aibíocht, táimid ag féachaint i dtreo ceangal leathnaithe a réiteach le tíortha san Afraic sa mheántéarma agus sa bhfadtéarma, ina bhfuiltear ag bogadh ó chúnamh i dtreo caidrimh níos ilghnéithí lena gcuimsítear naisc duine le duine, turasóireachta, infheistíochta agus trádála láidrithe.

Full Article Image Holding

Tá sé i gceist go n-oibreodh ár bhfócas trádála feabhsaithe i gcomhar lenár gclár cúnaimh agus go dtacódh sé le haidhmeanna luaite ár gcomhpháirtithe san Afraic - ag tacú le forbairt neamhspleách, agus ag cinntiú go bhfuil fás chomh cuimsitheach agus is féidir. 

Táimid tiomanta do chur chuige eiticiúil i leith chur chun cinn nasc gnó leis an Afraic. Táimid tiomanta go hiomlán do théarmaí Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh an Éillithe agus choinbhinsiúin ábhartha an AE agus na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta in aghaidh an Éillithe.

Comhshaol gnó a fheabhsú agus an earnáil phríobháideach a fhorbairt

Seo a leanas ár réimsí tosaíochta:

D’fhonn infheistíocht agus trádáil débhealaigh a spreagadh agus a éascú idir Éirinn agus tíortha san Afraic, leagtar síos roinnt tionscnaimh a dtabharfar fúthu sa Straitéis, lena n-áirítear:

Ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar thionscnaimh reatha arna maoiniú ag Cúnamh Éireann atá dírithe ar thrádáil, chun taithí a fuarthas agus ceachtanna a foghlaimíodh go dtí seo a chomhdhlúthú agus gníomhaíochtaí amach anseo a leagan síos. Déanfar measúnú freisin ar mhaoiniú do roinnt tionscnaimh nua i dtíortha cláir Chúnamh Éireann chun tacú le hinfheistíocht agus trádáil débhealaigh. 

Full Article Image Holding

Tá iarracht ar bun againn ár gcaidreamh le Rialtas na hAfraice Theas a mhéadú, agus, tríd an Ambasáid in Pretoria, ár rannpháirtíocht maidir le tosaíochtaí geilleagracha na hAfraice Theas a láidriú.

Trí theagmhálacha reatha le cuideachtaí ilnáisiúnta, táimid ag féachaint ar bhealaí inar féidir meantóireacht/comhairle a sholáthar do chuideachtaí níos lú atá ag iarraidh dul isteach i margadh na hAfraice.

Táimid ag leathnú líonraí gnó, i réigiúin éagsúla na hAfraice agus le cuideachtaí ilnáisiúnta atá bunaithe in Éirinn agus a fhreastalaíonn ar mhargaí Afracacha uaidh seo.

Léigh tuilleadh faoi na bealaí ina gcuirimid trádáil chun cinn san Afraic.

Conas atá an straitéis á cur i bhfeidhm againn

Tá sainordú nua agus níos láidre maidir le cur chun cinn na trádála tugtha dár nAmbasáidí san Afraic agus tá oiliúint, arna seachadadh i gcomhar le Fiontraíocht Éireann curtha ar an bhfoireann oibre sna hAmbasáidí agus sna Consalachtaí.

Tá dhá Fhóram Eacnamaíoch na hAfraice-na hÉireann tar éis a bheith ar siúl ó 2011, ina raibh os cionn 100 cuideachta Éireannach a raibh suim acu dul i mbun gnó san Afraic rannpháirteach, agus ag a raibh ionadaíocht i láthair ó os cionn 20 Ambasáid Afracach atá bunaithe i mBaile Átha Cliath agus i Londain.

I bhFeabhra 2012 bhunaigh Fiontraíocht Éireann a chéad oifig san Afraic fho-Shahárach in Johannesburg san Afraic Theas.  

Seoladh tionscnamh comhoibritheach nua leis an Roinn Talmhaíochta, Ciste Forbartha Agraibhia na hAfraicei Márta 2012, agus tá sé d’aidhm leis tacú le forbairt na n-earnálacha talmhaíochta agus bia san Afraic.


 

Léigh Straitéis i leith na hAfraice

Léigh Africa Strategy (Gaeilge) (PDF, 3.4mb) ina hiomláine chun tuilleadh eolais a fháil.