Forbairt ár gcomhpháirtíocht forbartha

Comhtháthú lenár spriocanna forbartha a chinntiú

Is ar an Afraic a dhírítear clár Chúnamh Éireann den chuid is mó, agus téann os cionn 80% de chúnamh na hÉireann chuig an Afraic fho-Shahárach. (féach Anailís Gheografach ar COF Déthaobhach – Iarscríbhinn 8a, Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann)  Tá an cur chuige a leagtar síos sa Africa Strategy (Gaeilge) (PDF, 3.4mb) ag teacht go hiomlán lenár mbeartais agus ár gcláir chomhoibrithe forbartha.

Is prionsabal lárnach de chuid dár gclár cúnaimh í an bhéim ar chórais áitiúla a thógáil, agus ar an gcumas réitigh áitiúla a sheachadadh maidir le dúshláin na bochtaineachta agus an ocrais, a chothú. Coinneofar an bhéim ar éifeachtacht an chúnaimh agus ar na réimsí tosaíochta seo a leanas:

  • ocras
  • athrú aeráide
  • comhionannas inscne
  • an troid i gcoinne VEID agus SEIF
  • cur chun cinn dea-rialachais.

Full Article Image Holding

Ag freagairt do ghéarchéimeanna san Afraic

Is mar fhreagra ar ghéarchéimeanna san Afraic a théann beagnach leath dár gcaiteachas ar éigeandálaí (féach Scéimeanna Maoinithe Éigeandála agus Téarnaimh Anailís Gheografach – Iarscríbhinn 13, Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2011 ). Is téama láidir dár n-iarrachtaí polaitiúla é rochtain a éileamh agus a bhaint amach do ghníomhaithe daonnúla i ngéarchéimeanna.

Full Article Image Holding

Obair leis an AE

 Aithnítear sa Straitéis i leith na hAfraice gur gá d’Éirinn ár luachanna agus ár mbeartais forbartha idirnáisiúnta a chur chun cinn ar bhealach níos éifeachtaí. Ardófar ár ranníocaíocht do bhuiséad forbartha an Chomhphobail Eorpaigh sna blianta tá romhainn, go foriomlán agus mar chéatadán dár gCúnamh Forbartha Thar Lear. Táimid ag baint úsáide as ár seasamh laistigh den AE chun tacú le fócas láidir ar riachtanais na ndaoine is boichte agus is leochailí, go háirithe san Afraic fho-Shahárach. Tá ról suntasach, cruthaitheach againn ó thaobh cur le roinnt tionscnaimh réigiúnacha de chuid an AE chun tabhairt faoi ghéarchéimeanna leanúnacha san Afraic, lena n-áirítear;

Léigh Straitéis i leith na hAfraice

Léigh Africa Strategy (Gaeilge) (PDF, 3.4mb) ina hiomláine chun tuilleadh eolais a fháil.