Skip to main content

An Bhrasaíl: Cruinniú maidir le Cothú i gcomhair Fáis

Ocras, Nuacht/gné-alt, An Afraic, 2016

Beidh Éire i láthair ag an gcruinniú um Chothú i gcomhair Fáis a bheidh ar siúl inniu (an 4 Lúnasa 2016) in Rio de Janeiro. Leanann an cruinniú ón gCruinniú Mullaigh um Chothú i gcomhair Fáis (N4G), a tionóladh i Londain in 2013. D'éirigh go geal leis an gcruinniú sin agus gheall na rannpháirtithe níos mó ná US $4 billiún a thabhairt chun cur i gcoinne an mhíchothaithe.

Woman farmer Ms Helena Kimai in her fields in Manyara Tanzania. Copyright: Tanzania Natural Resource Forum (TNRF)

An banfheirmeoir Helena Kimai Uasal ina cuid garraithe in Manyara na Tansáine. Cóipcheart: Fóram Acmhainní Nádúrtha na Tansáine (TNRF)


Tá tús áite tugtha don chothú i mbeartas Chúnamh Éireann ó 2008 i leith. Bunchloch de chlár cúnaimh forbartha na hÉireann is ea é deireadh a chur le hocras agus le tearc-chothú, agus tá sé ina ghné lárnach dár mbeartas eachtrach. Rinneadh an méid sin a dhearbhú arís i mbeartas na hÉireann maidir le forbairt idirnáisiúnta, 'Domhan Amháin, Todhchaí Amháin' (Bealtaine 2013), agus in 'An tOileán Domhanda', Athbhreithniú ar Bheartas Eachtrach na hÉireann (Eanáir 2015).

Tacaíocht Chúnamh Éireann don Chothú

Ag an gCruinniú Mullaigh N4G, gheall an Taoiseach go ndúblóidh Cúnamh Éireann a chaiteachas ar an gcothú féin agus a chaiteachas ar ghnéithe a bhaineann le cothú faoi 2020 (i gcoinne bhunlínte na bliana 2010).  I gcás idirghabhálacha a bhaineann leis an gcothú féin, téitear i ngleic go díreach leis an gcothú. Sampla de sin is ea beathú forlíontach spriocdhírithe chun cóir leighis a chur ar dhaoine i gcoinne géar-mhíchothú measartha. Is éard atá i gceist le hidirghabhálacha i dtaobh gnéithe a bhaineann le cothú ná tacaíocht do réimsí a d'fhéadfadh  cúrsaí cothaithe a fheabhsú go hindíreach, cosúil le talmhaíocht agus slándáil an tsoláthair bhia, cúram sláinte, oideachas agus seirbhísí uisce.

Tá Cúnamh Éireann ar an mbóthar ceart chun ár ndualgais a chomhlíonadh sa réimse sin trí thús áite a thabhairt don chothú sna cláir atá ann cheana agus le hacmhainní nua.  Sa bhliain 2014, chaith Cúnamh Éireann €15 mhilliún ar ghníomhartha a bhain leis an gcothú féin agus €44 milliún ar ghníomhartha a bhaineann le cothú, suimeanna a chlúdaíonn eatarthu thart ar 10% de Chúnamh Forbartha Oifigiúil  iomlán na hÉireann. Táimid tar éis sprioc na bliana 2013 i dtaobh gnéithe a bhaineann le cothú a shárú cheana féin – €42m in aghaidh na bliana faoi 2020 a bhí leagtha síos againn ansin.

Ag cruinniú na seachtaine seo in Rio de Janeiro maidir le Cothú i gcomhair Fáis, tá sé mar aidhm againn aitheantas a thabhairt don dul chun cinn atá déanta maidir le dul i ngleic le míchothú ó 2013 i leith, agus aird a dhíriú ar na dúshláin nach mór a shárú go fóill má táimid chun spriocanna an Tionóil Dhomhanda Sláinte a bhaint amach, mar aon le Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 2 na Náisiún Aontaithe – deireadh a chur leis an ocras.

Beidh an deis ag ceannairí, cleachtóirí agus tairbhithe na n-idirghabhálacha cothaithe a gcuid scéalta a insint do dhaoine sinsearacha éagsúla ó Rialtais, ó ghníomhaireachtaí iltaobhacha, ón earnáil phríobháideach agus ón tsochaí shibhialta.

Tá sé ina bhunchloch de chuid bheartas Chúnamh Éireann deireadh a chur leis an ocras agus an tearc-chothú.

Mná agus Cothú

Díríonn Cúnamh Éireann freisin ar thacú le táirgeadh talmhaíochta na bhfeirmeoirí beaga agus go háirithe ar ról na mbanfheirmeoirí sa chomhthéacs sin. Bímid ag obair go crua chun a chinntiú go n-aithníonn an pobal idirnáisiúnta go léir gur measa i bhfad an t-ocras agus an tearc-chothú ar domhan de bharr sáruithe ar chearta ban, neamhionannas idir fir agus mná agus díchumhachtú na mban. Tugaimid tacaíocht do chumhachtú na mban ina ról mar dhaoine a spreagann athrú dearfach sa troid in aghaidh an ocrais agus an tearc-chothaithe ar domhan.

Lena chois sin, tá Éire i measc bhunaitheoirí agus lucht tacaíochta na gluaiseachta Scaling Up Nutrition (SUN), a dhíríonn ar chothú máithreacha, naíonán agus leanaí, agus ar chur leis an toil pholaitiúil agus an infheistíocht chun dul i ngleic leis an tearc-chothú sa luath-óige.

Eolas Gaolmhar:

Faigh amach tuilleadh faoin nGluaiseacht Scaling Up Nutrition