Skip to main content

Tuilleadh tacaíochta daonnúla curtha ar fáil ag Éirinn mar fhreagairt ar chreathanna talún Neipeal

Buiséad/maoiniú, Éigeandálaí, Nuacht/gné-alt, Neipeal, Domhanda, 2000

Tá méadú €500,000 go dtí €1.5 mhilliún á chur ag Éirinn lena cuid maoinithe i gcúnamh daonnúil do theaghlaigh easáitithe ag na creathanna talún i Neipeal le déanaí.  

Ba é an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan, TD, agus an tAire Stáit um Fhorbairt, Tionscnamh Trádála agus Chomhar Thuaidh Theas, Seán Sherlock, TD a d'fhógair an méadú.

Tagann an méadú seo ar mhaoiniú i bhfianaise na riachtanas daonnúil atá ag méadú agus atá le feiceáil go soiléir anois mar thoradh ar mheasúnuithe leanúnacha ag comhpháirtithe Chúnamh Éireann ar an talamh i Neipeal.

Táthar ag úsáid an maoiniú sin chun 51 tona breise d'earraí faoisimh éigeandála réamh-shuite mar shampla pluideanna, pubaill, tarpóil, cannaí breosla, agus soláthairtí práinneacha eile a aeraistriú chun cabhrú le teaghlaigh atá fágtha gan dídean ag na creathanna talún.

As Iosta Cabhrach Daonnúil na Náisiún Aontaithe i Subang, an Mhalaeisia a seoladh aeraistriú an deireadh seachtaine seo caite, áit a stórálann Cúnamh Éireann soláthairtí lena n-úsáid in gcásanna éigeandála domhanda.

Tháinig 36 tona de na soláthairtí faoisimh breise sin isteach go Kathmandu Dé Sathairn agus tá siad á ndáileadh ag Concern Worldwide agus ag Goal sna ceantair is measa a bualadh i Neipeal, ag díriú ar na daoine a tháinig slán agus ar theaghlaigh soghonta.   Fágfaidh aeraistriú eile de15 tona an Mhalaeisia níos déanaí an tseachtain seo le hearraí faoisimh a bheidh le dáileadh ag Christian Aid agus a chomhpháirtithe.

Ag fógairt na n-aeraistrithe, dúirt an tAire Kelly:

"D'fheidhmigh Éire go tapa ag freagairt don chrith talún, ach de réir mar a éiríonn méid na tubaiste níos soiléire, is ró-léir go bhfuil cabhair bhreise ag teastáil.

"I measc na mbagairtí is láithrí do bheatha an duine tá easpa dídine, easpa dóthain bia, easpa rochtana ar sláintíocht agus sláinteachas pearsanta.

"Tá ár n-earraí faoisimh réamh-shuite agus cuidiú na hÉireann ag dul chomh fada le pobail atá buailte go dona.  Táimid ag soláthar tithe sealadacha do na mílte daoine ar fud Neipeal agus ag cabhrú leo a riachtanas uisce agus sláintíochta a bhaint amach.

"Tabharfaidh sé sin tacaíocht do mhuintir Neipeal a saol a thógáil in athuair agus leagfar síos an bhunsraith don bhóthar deacair atá amach romhainn."

Dúirt an tAire Sherlock:

"Tá sé ríthábhachtach go leanfar ag tabhairt tacaíochta don fhreagra daonnúil ionas go sroicheann an cúnamh na sráidbhailte is iargúlta agus is mó atá buailte, agus go sroicheann tacaíocht leordhóthanach na daoine sin a dteastaíonn sé uathu roimh shéasúr na monsún a thosaíonn an mhí seo chugainn."

D'fhógair an tAire Sherlock go mbeidh baill bhreise de Chór Mearfhreagartha na hÉireann le himscaradh go dtí Neipeal le dul i mbun oibre le comhpháirtithe na NA ar an talamh.

"Tá beirt bhall ard-oilte de chuid Chór Mearfheagartha na hÉireann, bainisteoir flít agus innealtóir leictreonach, ag fágáil an tseachtain seo le dul i mbun oibre leis an gClár Domhanda Bia, agus fágfaidh tuilleadh an tseachtain seo chugainn chun dul i mbun oibre le UNICEF maidir le cosaint leanaí."

CRÍOCH

Preasoifig 

19 Bealtaine 2015

Nótaí d'Eagarthóirí:

• Is é Cúnamh Éireann clár cúnaimh thar lear an Rialtais. Is í an Rannóg le haghaidh Comhar um Fhorbairt de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála a dhéanann bainistíocht air. Le tuilleadh eolais a fháil féach ar www.irishaid.ie

• Dé Sathairn an 25 Aibreán, 11.41 am áitiúil, tharla crith talún a bhí 7.8 ar an scála agus a raibh doimhneacht 2 chiliméadar aige i Neipeal, gar don phríomhchathair Kathmandu. Bhí croílár an chreatha talún 77 chiliméadar siar ó thuaidh de Kathmandu agus 68 chiliméadar soir ó Pokhara, an dara cathair is mó i Neipeal.

• Chuir an crith talún ollmhór isteach ar ocht milliún duine - níos mó ná an ceathrú cuid de dhaonra na tíre - agus tá cúnamh bia ag teastáil go práinneach ó 1.4 mhilliún díobh sin.

• Amhail an 15 Bealtaine, bhí 8,567 marbh agus 17,000 gortaithe, de réir na n-údarás áitiúil.  Meastar go bhfuil 500,000 teach scriosta agus damáiste déanta do 270,000 ar fud 39 de na 75 cheantar i Neipeal.   Tuairiscíodh gur maraíodh 117 duine agus gur gortaíodh 1961 anuas air sin mar thoradh ar chrith talún eile a tharla an 12 Bealtaine.

• Tá Rialtas Neipeal i gceannas ar na hiarrachtaí freagartha agus d'fhógair sé staid éigeandála sna ceantair a bualadh. Is é Comhordaitheoir Daonnúil Cónaitheach na Náisiún Aontaithe atá ag comhordú cúnaimh idirnáisiúnta ar an talamh.

• An 27 Aibreán, d'fhógair an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan TD, agus an tAire Stáit um Fhorbairt, Tionscnamh Trádála agus Chomhar Thuaidh Theas, Seán Sherlock, TD, maoiniú tosaigh €100,000 ó Éirinn chun cúnamh tarrthála a thabhairt do theaghlaigh atá easáitithe de bharr an chreatha talún i Neipeal.

• Tá an maoiniú á chur ar fáil trí mheicníocht Mearfheagartha na hÉireann, agus trí Scéim an Chiste Práinnfhreagartha - ceann de mheicníochtaí maoinithe daonnúla Chúnamh Éireann a stórálann maoiniú éigeandála le príomhchomhpháirtithe NGO le húsáid i gcásanna éigeandála a tharlaíonn go tobann.

• Mar chuid de Thionscnamh Mearfheagartha na hÉireann, stórálann Cúnamh Éireann soláthairtí daonnúla éigeandála laistigh de Líonra mol Iosta Cabhrach Daonnúil na NA (UNHRD) ar fud an domhain.  Tá na moil sin lonnaithe go straitéiseach i ngar do cheantair ina bhféadfadh tubaiste tarlú - in Accra (Gána), Brindisi (An Iodáil), Dubai (Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha), Cathair Phanama (Panama) agus Subang (an Mhalaeisia) - laistigh de choimpléacsanna in aerfoirt, i ngar do chalafoirt agus príomhbhóithre.

•Tá an Chór Mearfheagartha comhdhéanta d'oibrithe deonacha ard-oilte a bhfuil taithí acu a bhíonn ar fáil lena n-imscaradh ar gearrfhógra le dul i mbun oibre le comhpháirtithe NA na hÉireann mar acmhainn borrtha ina gcásanna éigeandála daonnúla.  Tá os cionn 90 duine aonair sa Chór i láthair na huaire a bhfuil sainscileanna acu i lóistíocht, innealtóireacht, uisce agus sláintíocht, comhordú daonnúil agus cosaint.

• As an 51 tona de na soláthairtí faoisimh breise sin, tháinig 36 tona isteach go Kathmandu Dé Sathairn agus tá siad á ndáileadh sna ceantair is measa a bualadh mar Dolakha, Gorkha, Sindhupalchowk, Ramechhap, Sindhuli, Rasuwa agus Dhading, ag díriú ar mharthanóirí agus ar theaghlaigh leochaileacha.   Fágfaidh aeraistriú eile de 15 tona an Mhalaeisia níos déanaí an tseachtain seo le hearraí faoisimh a bheidh le dáileadh ag Christian Aid agus a chomhpháirtithe i Gorkha.      

• Go dtí seo, tá 99 tona d'earraí faoisimh na hÉireann aeraistrithe isteach go Kathmandu ó na moil i Dubai agus Subang agus iad á ndáileadh ar theaghlaigh easáitithe ag Plan Ireland, Concern Worldwide agus GOAL. Tá aeraistriú breise 15 thona á eagrú anois, arís ó mhol Subang, le dáileadh ag Christian Aid.   Cosnaíonn sé os cionn €1 mhilliún in iomlán an 114 tona stoic seo a aeraistriú. 

Notes to Editor:

• Irish Aid is the Government’s overseas assistance programme. It is managed by the Development Cooperation Division of the Department of Foreign Affairs and Trade. For further information see www.irishaid.ie

• On Saturday, 25 April, 11:41 local time, an earthquake with of 7.8 magnitude and a depth of 2 km struck Nepal near the capital city of Kathmandu. The epicentre is located 77km northwest of Kathmandu, and 68km east from Pokhara, Nepal’s second largest city.

• Eight million people have been affected by the massive earthquake - more than a quarter of the country's population of whom 1.4 million are in urgent need of food assistance.

• As of 15 May, the death toll is 8,567 with another 17,000 injured according to local authorities. It has been estimated that some 500,000 houses have been destroyed and 270,000 damaged across 39 of Nepal’s 75 districts.  117 deaths and 1961 injured have been reported in addition as a result of a second earthquake on 12 May.

• The Government of Nepal is leading the response efforts and has declared a state of emergency in the affected districts. The United Nations Resident Humanitarian Coordinator is coordinating international assistance on the ground.

• On April 27th, the Minister for Foreign Affairs and Trade, Charlie Flanagan, TD, and Minister of State for Development, Trade Promotion and North South Co-operation, Seán Sherlock, TD, announced initial funding of €1,000,000 from Ireland to provide life-saving assistance to families displaced by the earthquake in Nepal.

• This funding is being made available through Ireland’s Rapid Response mechanism, and the Emergency Response Fund Scheme - one of Irish Aid’s humanitarian funding mechanisms which pre-positions emergency funding with key partner NGOs for use in sudden onset emergencies.

• As part of Ireland’s Rapid Response Initiative, Irish Aid pre-positions emergency humanitarian supplies within the UN Humanitarian Response Depot (UNHRD) Network of hubs around the globe.  These hubs are strategically located near disaster-prone areas - in Accra (Ghana), Brindisi (Italy), Dubai (UAE), Panama City (Panama) and Subang (Malaysia) - within airport complexes, close to ports and main roads.

• The Rapid Response Corps is a roster of highly-skilled and experienced volunteers who make themselves available to deploy at short notice to work with Ireland’s UN partners as surge capacity in their humanitarian emergency situations. The Corps currently comprises over 90 individuals with specialised skills in logistics, engineering, water and sanitation, humanitarian coordination and protection.

• Of the 51 tonnes of these additional relief supplies, 36 tonnes arrived in Kathmandu on Saturday and are being distributed in the worst affected Districts of Dolakha, Gorkha, Sindhupalchowk, Ramechhap, Sindhuli, Rasuwa and Dhading, focusing on survivors and vulnerable families.   A further airlift of 15 tonnes will depart Malaysia later this week with relief items to be distributed by Christian Aid and its partners in Gorkha.      

• To date, 99 tonnes of Ireland’s stocks of relief items have been airlifted into Kathmandu from the Dubai and Subang hubs and are being distributed to displaced families by Plan Ireland, Concern Worldwide and GOAL. A further airlift of 15 tonnes is now being organised, also from the Subang hub, for Christian Aid to distribute.  The total value of airlifting these 114 tonnes of stocks is over €1 million